ORDIN nr. 719 din 12 mai 2014

Adaugat in Legislatie

ORDIN nr. 719 din 12 mai 2014
privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

Având în vedere prevederile art. 21 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare,

În temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, cu modificările ulterioare, şi art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrul apărării naţionale şi viceprim-ministrul, ministrul culturii, emit următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

(1)Norme metodologice prevăzute la art. 1 se aplică transferului dreptului de proprietate realizat în baza unui contract de vânzare-cumpărare autentificat de notarul public, precum şi în baza unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare, dacă antecontractul este încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei în materie.

(2)Transferul dreptului de proprietate, realizat în modalităţile prevăzute la alin. (1), poate avea ca obiect atât întregul teren, cât şi o cotă-parte din dreptul asupra acestuia.

(3)Normele metodologice nu se aplică contractelor de vânzare-cumpărare care au la bază antecontracte şi pacte de opţiune autentificate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 17/2014, cu modificările ulterioare.

(4)Condiţiile de dobândire a dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările ulterioare, sunt cumulative.

Art. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

p. Viceprim-ministru,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Dumitru Daniel Botănoiu,
secretar de stat

Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul apărării naţionale,
Mircea Duşa

Viceprim-ministru, ministrul culturii,
Kelemen Hunor

ANEXA nr. 1:
NORME METODOLOGICE din 12 mai 2014 privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a atribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

Art. 1

Prezentele norme metodologice reglementează procedurile privind vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan referitoare la ofertele de vânzare, exercitarea dreptului de preempţiune, controlul aplicării procedurii dreptului de preempţiune, procedura de emitere a avizelor necesare înstrăinării terenurilor, organizarea şi gestionarea bazei de date a circulaţiei terenurilor agricole situate în extravilan.

Art. 2

În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)structura centrală - direcţia tehnică de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

b)structuri teritoriale - direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; lista cuprinzând datele de contact ale acestora este postată pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

c)condiţii mai avantajoase de vânzare - modificarea de către vânzător a ofertei de vânzare în favoarea cumpărătorului;

d)lege - Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare;

e)preemptor - titularul dreptului de preempţiune care poate să cumpere cu prioritate un teren agricol situat în extravilan, faţă de care deţine calitatea de coproprietar, arendaş, proprietar vecin sau statul român prin Agenţia Domeniilor Statului, în ordinea stabilită de lege;

f)preemptori de acelaşi rang - preemptori care aparţin numai aceleiaşi categorii stabilite de lege dintre: coproprietari, arendaşi sau proprietari vecini;

g)preemptori de rang superior/preemptori de rang inferior - preemptori care deţin o poziţie superioară sau inferioară în ordinea categoriilor de preemptori stabiliţi de lege, poziţie care le oferă un drept de exercitare a dreptului de preempţiune cu respectarea acestei ordini, începând cu rangul superior până la ultimul;

h)proprietar vecin - proprietarul unui imobil care are hotar comun cu terenul agricol situat în extravilan care face obiectul ofertei de vânzare;

i)aviz final - act administrativ emis de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin structura centrală sau structurile teritoriale, care atestă respectarea procedurii prevăzute de lege privind exercitarea dreptului de preempţiune.

Art. 3

Pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, primăriile au următoarele atribuţii:

a)înregistrează cererea vânzătorului, însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol şi de documentele justificative prevăzute la art. 5 alin. (1) din prezenta anexă;

b)înfiinţează, organizează şi gestionează Registrul de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport hârtie şi în format electronic, care să cuprindă cel puţin informaţii privind datele de identificare ale vânzătorului, suprafaţa de teren agricol situată în extravilan oferită spre vânzare, categoria de folosinţă a acestora, preţul de vânzare, amplasamentul identificat prin tarla şi parcelă sau, după caz, amplasamentul terenurilor stabilit prin planul de amplasament şi delimitare a imobilului întocmit în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970, eliberat de oficiul teritorial ca urmare a recepţiei documentaţiei cadastrale pentru imobilul în privinţa căruia s-a solicitat avizul, procesele-verbale încheiate pentru fiecare etapă a procedurii, adeverinţele eliberate în vederea vânzării libere a terenurilor, precum şi orice corespondenţă referitoare la realizarea procedurii;

c)afişează oferta de vânzare la sediul primăriei şi pe site-ul propriu, după caz, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) din lege;

d)pe baza informaţiilor cuprinse în oferta de vânzare, transmit lista preemptorilor la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz. Lista preemptorilor se afişează la sediul primăriei, după caz, şi pe site-ul propriu;

e)transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz, dosarul tuturor actelor prevăzute la lit. a);

f)în perioada prevăzută la art. 6 alin. (2) din lege, înregistrează şi afişează la sediul primăriei şi pe site-ul propriu, după caz, toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptorii cuprinşi în lista preemptorilor sau de oricare alţi preemptori necuprinşi în listă şi care dovedesc ulterior întocmirii listei această calitate prin acte justificative, în vederea exercitării dreptului de preempţiune pentru oferte de vânzare în cauză;

g)transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz, în copie, toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptori în perioada prevăzută la art. 6 alin. (2) din lege, însoţite de documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) din prezenta anexă;

h)adoptă măsurile organizatorice necesare pentru desfăşurarea la sediul primăriei a procedurilor referitoare la exercitarea dreptului de preempţiune şi de alegere a potenţialului cumpărător, cu respectarea strictă a dispoziţiilor art. 7 din lege;

i)încheie procesul-verbal de constatare a derulării fiecărei etape procedurale prevăzute la art. 7 din lege, prin care se consemnează în detaliu activităţile şi acţiunile desfăşurate;

j)după comunicarea şi înregistrarea deciziei privind alegerea de către vânzător a preemptorului potenţial cumpărător, transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz, numele şi datele de identificare ale acestuia, precum şi copiile tuturor proceselor-verbale prevăzute la lit. i);

k)în cazul în care niciun preemptor nu comunică acceptarea ofertei vânzătorului, iar vânzarea terenului este liberă în condiţiile legii, eliberează vânzătorului o adeverinţă care atestă că s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune şi că terenul este liber la vânzare, la preţul prevăzut în oferta de vânzare şi pentru suprafaţa menţionată în actele de proprietate sau suprafaţa rezultată din măsurătorile cadastrale, înscrisă în cartea funciară conform Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. O copie a acesteia, însoţită de copiile tuturor proceselor-verbale prevăzute la lit. i), este transmisă structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz;

l)transmite vânzătorului adeverinţa însoţită de o copie certificată de conformitate cu originalul a ofertei de vânzare. O copie a adeverinţei se transmite structurii centrale sau structurii teritoriale, după caz.

Art. 4

(1)Structurile teritoriale, prin personalul cu atribuţii în aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice numit prin decizie a directorului executiv, au următoarele atribuţii principale:

a)înregistrează şi verifică documentele transmise de către primării, prevăzute la art. 3 lit. d) şi e) din prezenta anexă;

b)publică pe site-ul instituţiei oferta de vânzare a terenului;

c)înfiinţează, organizează şi gestionează Registrul judeţean de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport hârtie şi în format electronic;

d)înregistrează şi verifică dosarul transmis de către primării cuprinzând numele şi datele de identificare ale preemptorului ales de către vânzător ca potenţial cumpărător al acestuia, lista preemptorilor, precum şi copiile tuturor proceselor-verbale privind derularea fiecărei etape procedurale de selecţie prevăzute la art. 7 din lege, prin care se consemnează în detaliu activităţile şi acţiunile desfăşurate;

e)emit avizul final necesar înstrăinării terenului, respectiv avizul negativ, care se semnează de către directorul executiv şi se transmite vânzătorului prin poştă cu confirmare de primire sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului ori persoanei împuternicite în acest sens; o copie a avizului se transmite primăriei la care a fost înregistrată oferta de vânzare, prin poştă, cu confirmare de primire;

f)publică pe site-ul instituţiei avizele finale/avizele negative, în termen de două zile de la emiterea acestora;

g)înfiinţează, organizează şi gestionează baza de date a circulaţiei terenurilor agricole situate în extravilan, la nivelul judeţului;

h)înregistrează în baza de date prevăzută la lit. g) avizele finale necesare înstrăinării terenului, respectiv avizele negative emise de către structura centrală, precum şi adeverinţele emise de către primării în cazul vânzării libere a terenului;

i)transmit avizul final/avizul negativ emis de către structura centrală şi primit de la aceasta, vânzătorului, prin poştă, cu confirmare de primire, sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens; o copie a avizului se transmite primăriei la care a fost înregistrată oferta de vânzare, prin poştă, cu confirmare de primire;

j)asigură schimbul de informaţii privind vânzarea - cumpărarea, în condiţiile legii, a terenurilor agricole situate în extravilan cu oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, în condiţiile ce vor fi stabilite prin protocol de colaborare încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

k)transmit săptămânal Agenţiei Domeniilor Statului informaţii privind ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan depuse de vânzători la primării.

(2)Structura centrală are următoarele atribuţii principale:

a)înregistrează şi verifică dosarele transmise de către primării, prevăzute la art. 3 lit. d) şi e) din prezenta anexă;

b)publică pe site-ul instituţiei oferta de vânzare a terenului;

c)înfiinţează, organizează şi gestionează Registrul naţional de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport hârtie şi în format electronic;

d)înregistrează şi verifică dosarul transmis de către primării cuprinzând numele şi datele de identificare ale preemptorului ales de către vânzător ca potenţial cumpărător, precum şi copiile tuturor proceselor-verbale privind derularea fiecărei etape procedurale de selecţie prevăzute la art. 7 din lege, prin care se consemnează în detaliu activităţile şi acţiunile desfăşurate;

e)emite avizul final/avizul negativ, care se semnează de către conducerea structurii centrale, şi îl transmite structurii teritoriale implicate pentru a fi remis vânzătorului prin poştă sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens;

f)publică pe site-ul instituţiei avizele finale/avizele negative, în termen de două zile de la emiterea acestora;

g)înfiinţează, organizează şi gestionează baza de date a circulaţiei terenurilor agricole situate în extravilan la nivel naţional în conformitate cu informaţiile cuprinse în bazele de date organizate la nivelul structurii centrale şi al structurilor teritoriale, precum şi cu informaţiile cuprinse în adeverinţele emise de către primării;

h)asigură schimbul de informaţii privind vânzarea - cumpărarea în condiţiile legii a terenurilor agricole situate în extravilan cu oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, în condiţiile ce vor fi stabilite prin protocol de colaborare încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

i)transmite săptămânal Agenţiei Domeniilor Statului informaţii privind ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan depuse de vânzători la primării.

Art. 5

(1)În vederea înstrăinării terenului, vânzătorul depune la primărie cererea privind afişarea ofertei de vânzare, însoţită de aceasta şi de următoarele documente:

a)o copie a BI/CI a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;

b)o copie legalizată de notarul public ori instanţa de judecată, după caz, sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare - cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);

c)extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate "Stereografic 1970", în condiţiile în care terenul este intabulat;

d)o copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;

e)în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;

f)hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică;

g)certificat de atestare fiscală emis de către primărie;

h)alte documente doveditoare, după caz.

(2)Modelul cererii privind afişarea ofertei de vânzare este prevăzut în anexa nr. 1A.

(3)Modelul ofertei de vânzare este prevăzut în anexa nr. 1B.

(4)Primăria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, dosarul tuturor actelor prevăzute la art. 3 lit. a) din prezenta anexă, precum şi lista preemptorior, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

(5)Lista preemptorilor comunicată de către primării se poate completa ulterior transmiterii către structura centrală, respectiv către structurile teritoriale cu preemptorii care dovedesc această calitate şi depun la primării comunicări de acceptare a ofertei vânzătorului în perioada prevăzută la art. 6 alin. (2) din lege. În acest caz, primăriile comunică cu celeritate structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, lista actualizată cu noii preemptori.

(6)Modelul listei preemptorilor este prevăzut în anexa nr. 1C.

Art. 6

(1)În termen de 30 de zile de la afişarea ofertei de vânzare la primărie, sub sancţiunea decăderii, oricare dintre titularii dreptului de preempţiune care doreşte să îşi exercite acest drept înregistrează la primărie comunicarea acceptării ofertei de vânzare transmisă vânzătorului, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1D.

(2)Comunicarea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de următoarele documente care certifică calitatea de preemptor:

a)o copie a BI/CI a preemptorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru preemptorul persoană fizică cu domiciliu] în străinătate ori, după caz, a împuternicirii/procurii notariale/delegaţiei şi o copie a BI/CI a reprezentantului legal persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru reprezentantul legal persoană fizică cu domiciliul în străinătate;

b)o copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul preemptorului persoană juridică;

c)copii legalizate de pe documentele justificative care atestă calitatea de preemptor şi încadrarea în una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendaş sau proprietar vecin, după caz: acte de coproprietate pe terenul agricol supus vânzării, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, altele asemenea.

(3)În cazul în care titularul dreptului de preempţiune înregistrează la primărie acceptarea ofertei de vânzare prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă completează acceptarea ofertei de vânzare cu datele de identificare ale titularului dreptului de preempţiune şi prezintă documentele doveditoare a calităţii de împuternicit.

Art. 7

(1)Vânzătorul alege preemptorul potenţial cumpărător în conformitate cu procedurile prevăzute la art. 7 din lege şi comunică primăriei numele acestuia.

(2)Primăria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, datele de identificare ale preemptorului potenţial cumpărător ales de către vânzător, împreună cu documentele prevăzute la art. 6 din prezenta anexă.

(3)În cazul în care niciun preemptor nu îşi manifestă intenţia de cumpărare, în termenul legal, vânzarea este liberă. În această situaţie, primăria eliberează vânzătorului o adeverinţă în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1E, însoţită de o copie certificată de conformitate cu originalul a ofertei de vânzare, urmând ca acesta să aleagă un cumpărător cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (7) din lege.

(4)În situaţia prevăzută la alin. (3), dacă în ofertă nu este prevăzuta nicio condiţie, terenul se poate vinde în orice condiţii, cu excepţia diminuării preţului.

(5)Nu reprezintă condiţii mai avantajoase de vânzare, în sensul art. 7 alin. (7) din lege, situaţia în care suprafaţa rezultată din măsurătorile cadastrale, înscrisă în cartea funciară conform Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este diferită de cea menţionată în actele de proprietate.

Art. 8

(1)Structura centrală cu atribuţii în domeniu, respectiv structurile teritoriale asigură publicarea ofertelor de vânzare 8 terenurilor pe site-ul instituţiei centrale, respectiv ale structurilor teritoriale.

(2)Pe baza documentaţiei depuse de către vânzător, precum şi a celei transmise de primării cu privire la exercitarea dreptului de preempţiune, structura centrală, respectiv structurile teritoriale exercită controlul asupra modului de aplicare a procedurilor privind parcurgerea corectă a etapelor de exercitare a dreptului de preempţiune de către vânzător şi preemptorii potenţiali cumpărători, în conformitate cu prevederile art. 7 din lege.

(3)Ca urmare a verificărilor prevăzute la alin. (2), structura centrală, respectiv structurile teritoriale emit avizul final/avizul negativ, care se transmite vânzătorului prin poştă, cu confirmare de primire, sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens.

(4)Avizul final/Avizul negativ întocmit de către structura centrală se comunică structurilor teritoriale în vederea transmiterii către vânzător prin poştă cu confirmare de primire sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens.

Art. 9

(1)Avizul final/Avizul negativ se emite în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1F.

(2)Avizul final este valabil 6 luni de la data comunicării către vânzător. Avizul este valabil şi ulterior împlinirii acestui termen, dacă părţile au încheiat în perioada sa de valabilitate un antecontract sau un pact de opţiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a fost emis.

Art. 10

(1)În condiţiile în care, în urma verificărilor prevăzute la art. 8 alin. (2) din prezenta anexă, nu reiese respectarea procedurii prevăzute de lege privind exercitarea dreptului de preempţiune, se va emite un aviz negativ.

(2)Avizul negativ prevăzut la alin. (1) se transmite de către structura centrală sau teritorială emitentă biroului de cadastru şi publicitate imobiliară competent, în original, în vederea notării acestuia în cartea funciară, cu scutire de la plata tarifului.

(3)Avizul negativ se radiază în baza unui aviz final pozitiv ulterior, a adeverinţei emise în vederea vânzării libere sau a unei hotărâri judecătoreşti definitive.

Art. 11

(1)În îndeplinirea dispoziţiilor prevăzute de lege, la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a terenului agricol situat în extravilan, notarul public solicită şi următoarele acte, după caz:

a)avizul specific emis de către Ministerul Apărării Naţionale în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1)-(3) din lege şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, dacă această situaţie este menţionată în cartea funciară la data solicitării extrasului de carte funciară pentru autentificare, în original sau copie legalizată; în situaţia în care avizul nu este comunicat în termenul de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, acesta se consideră ca fiind favorabil, situaţie confirmată prin dovada înregistrării cererii sau recipisa cu confirmarea de primire de către minister şi declaraţia pe propria răspundere a proprietarului că avizul nu a fost comunicat în termenul sus-menţionat; potrivit art. 3 alin. (2) din lege, avizul Ministerul Apărării Naţionale nu se solicită în cazul în care contractul de vânzare-cumpărare se încheie cu un preemptor;

b)adresă emisă de primărie, prin care se comunică dacă este sau nu este necesar avizul specific al Ministerului Culturii, iar, după caz, avizul specific emis de către acest minister, în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (4) din lege şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevăzute în anexa nr. 3 la ordin, dacă această situaţie este notată în cartea funciară la data solicitării extrasului de carte funciară pentru autentificare, în original sau copie legalizată; în situaţia în care avizul nu este comunicat în termenul de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, acesta se consideră ca fiind favorabil, situaţie confirmată prin dovada înregistrării cererii sau recipisa cu confirmarea de primire de către minister şi declaraţia pe propria răspundere a proprietarului că avizul nu a fost comunicat în termenul sus-menţionat;

c)avizul final prevăzut la art. 9 din lege, emis de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin structura centrală, respectiv structurile teritoriale, în condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din lege şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevăzute în anexa nr. 1 la ordin;

d)adeverinţa emisă de către primării în cazul în care vânzarea terenului este liberă, însoţită de copia ofertei de vânzare certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei.

(2)Cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate dobândit în baza unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare-cumpărare sau în baza unui contract de vânzare-cumpărare autentificat de notarul public va fi însoţită de copia legalizată a următoarelor înscrisuri:

a)avizul specific emis de către Ministerul Apărării Naţionale în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1)-(3) din lege şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, după caz;

b)adresă emisă de primărie, prin care se comunică dacă este sau nu este necesar avizul specific al Ministerului Culturii, iar, după caz, avizul specific emis de către acest minister, în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (4) din lege şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevăzute în anexa nr. 3 la ordin;

c)avizul final prevăzut la art. 9 din lege, emis de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin structura centrală, respectiv structurile teritoriale, în condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din lege şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevăzute în anexa nr. 1 la ordin, după caz;

d)antecontractul încheiat anterior pronunţării hotărârii judecătoreşti;

e)declaraţia autentică pe propria răspundere a proprietarului că avizul specific al Ministerului Apărării Naţionale şi/sau avizul specific al Ministerului Culturii nu au/a fost comunicate/comunicat în termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut de lege;

f)adeverinţa în original emisă de către primării în cazul în care vânzarea terenului este liberă, însoţită de copia ofertei de vânzare certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei.

(3)În cazul în care înscrisurile prevăzute la alin. (2) sunt menţionate în cuprinsul hotărârii judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare-cumpărare sau în cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare autentificat de notarul public, nu este necesară ataşarea acestora la cererea de înscriere.

(4)Neprezentarea înscrisurilor prevăzute la alin. (2), în cazul în care acestea nu sunt prevăzute în cuprinsul înscrisului justificativ, atrage respingerea cererii de înscriere.

Art. 12

(1)Structura centrală şi structurile teritoriale înfiinţează baza de date a circulaţiei terenurilor agricole situate în extravilan, la nivel central, respectiv la nivel judeţean, după caz, Utilizând informaţiile cuprinse în avizele emise, informaţiile comunicate de către structurile Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, precum şi informaţiile cuprinse în adeverinţele emise de către primării.

(2)Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară încheie un protocol care va cuprinde categoriile de informaţii care se comunică, natura informaţiilor, regimul de procesare, prelucrare şi acces în spaţiul public a acestor informaţii, având în vedere prevederile legislaţiei referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

(3)Bazele de date a circulaţiei terenurilor vor cuprinde cel puţin informaţii privind suprafaţa de teren agricol situată în extravilan vândută-cumpărată la nivel judeţean, respectiv naţional, amplasamentul terenurilor, categoria de folosinţă a acestora, balanţa terenurilor pe categorii de folosinţă, preţul de vânzare.

Art. 13

Structura centrală şi structurile teritoriale elaborează periodic buletine informative privind piaţa funciară şi circulaţia terenurilor agricole situate în extravilan, care se supun informării publice prin afişare pe site-ul propriu.

Art. 14

Anexele nr. 1A-1F fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

-****-

ANEXA nr. 1A:

(1)_

- Model -

- Formular pentru persoane fizice -

CERERE pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului

Judeţul/localitatea (*)

Nr. unic de înregistrare al ofertei de vânzare din Registrul de evidentă

Nr. ........... din ........./...../......... (zi/lună/an) (*)

Primăria (*)

Numele şi prenumele funcţionarului primăriei care primeşte cererea (*)

Semnătura funcţionarului care primeşte oferta de vânzare (*)

Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar,

1.(*) Subsemnatul/Subsemnata, ..................................., CNP ............................, în calitate de proprietar, identificat/identificată cu .............. seria ............ nr. ............., eliberat(ă) de ......................, data şi locul naşterii ................................, localitatea ..........................., judeţul/ţara .............................,

2.(**) cu domiciliul în: localitatea .........................., str. ............. nr. ..........., bl. .........., sc. .........., et. ............, ap. ............, judeţul/sectorul .................., codul poştal ......................, ţara .............................., telefon ...................., fax ...................., e-mail ...................., cetăţenia .................., starea civilă .........................,

3.(**) reşedinţa în România (dacă este cazul):

localitatea ....................., str. ............ nr. .............., bl. ............., sc. ........., et. .........., ap. .............., judeţul/sectorul ................., codul poştal ................., telefon ..........., fax .........., e-mail ...................

4.(***) Prin .............. (numele şi prenumele) ................, CNP/CIF ...................., în calitate de .........................., conform ........................., localitatea .............., str. ................... nr. ........, bl. ...., sc. ............, et. ..............., ap. ..................., judeţul/sectorul ........................, codul poştal ................., telefon .........., fax ............, e-mail ..........,

având în vedere dispoziţiile Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, solicit prin prezenta cerere afişarea ofertei de vânzare anexată, în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu modificările ulterioare.

Am cunoştinţă despre existenţa următorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preempţiune asupra ofertei mele de vânzare:

1.Din categoria "coproprietari" ........................................

2.Din categoria "arendaşi" ...............................................

3.Din categoria «proprietari vecini" .............................

4.Statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului.

Declar că sunt proprietar al terenului în suprafaţă de .......... ha situat în extravilanul localităţii ....................., identificat cu număr cadastral .............., înscris în cartea funciară nr. ................ a localităţii .................. care face obiectul ofertei de vânzare.

Declar că:

- terenul face obiectul unor litigii sau a unei proceduri de executare silită: Da |_| Nu |_|;

- terenul este grevat de sarcini: Da |_| Nu |_|

- am cunoştinţă şi am respectat prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 17/2014, cu modificările ulterioare, cu privire la înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt situri arheologice clasate.

În susţinerea cererii, depun următoarele acte doveditoare1

1 ...................................;

2 ...................................;

3 ...................................;

Sunt de acord ca datele din cererea pentru afişarea ofertei de vânzare, din oferta de vânzare şi din documentele anexate să fie introduse în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014, cu modificările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Vânzător/Împuternicit,

.......................

(numele şi prenumele în clar)

Semnătura

....................

Data ......................

NOTE:

- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

- Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene.

- Câmpurile notate cu (*) se completează de către proprietar.

- Câmpurile notate cu (***) se completează de către împuternicit. În acest caz, prezintă documentele doveditoare a calităţii de împuternicit.

__

1 - copie a BI/CI al/a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;

- copie legalizată a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);

- extras de carte funciară de informare însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate Stereografic 1970, dacă este cazul;

- în caz de reprezentare, copia procurii notariale, respectiv a delegaţiei, precum şi o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate:

- alte documente doveditoare, după caz.

(2)_

- Model -

- Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică ce se înregistrează în registrul comerţului -

CERERE pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului

Judeţul/localitatea (*)

Nr. unic de înregistrare al ofertei de vânzare din Registrul de evidentă

Nr. .......... din ...../..../.... (zi/lună/an) (*)

Primăria (*)

Numele şi prenumele funcţionarului primăriei care primeşte cererea (*)

Semnătura funcţionarului care primeşte oferta de vânzare (*)

Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar,

1.(*) Subsemnatul/Subsemnata, ...................................., domiciliat/domiciliată în .................................., str. ...................... nr. ......., bl. ........, sc. ......., ap. ....., judeţul/sectorul ................., telefon .................., posesor/posesoare act identitate ................... seria ....................... nr. ................, eliberat de .............. la data .............., CNP/CIF/CUI ..............., în calitate de (1) ................. prin ..................., conform ............................

2.(*) pentru(2) : ..........................., având număr de ordine în (**) ........................, CIF/CUI .........................,

3.(*) cu sediul în localitatea ........................, str. ............. nr. ..........., bl. ............, sc. ........, et. ..........., ap. ..........., judeţul/sectorul .............., codul poştal ............, telefon ..............., fax ..............., e-mail ............., site ..................,

având în vedere dispoziţiile Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, solicit prin prezenta cerere afişarea ofertei de vânzare anexată, în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu modificările ulterioare.

Am cunoştinţă despre existenţa următorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preempţiune asupra ofertei mele de vânzare:

1.Din categoria "coproprietari" ....................

2.Din categoria "arendaşi" ..............................

3.Din categoria "proprietari vecini" .................

4.Statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului.

Declar că terenul în suprafaţă de ......... ha situat în extravilanul localităţii .................., identificat cu număr cadastral ......................., înscris în cartea funciară nr. ...................... a localităţii ......................., care face obiectul ofertei de vânzare aparţine ......................... .

Declar că:

- terenul face obiectul unor litigii sau al unei proceduri de executare silită: Da |_| Nu |_|;

- terenul este grevat de sarcini: Da |_| Nu |_|;

- am cunoştinţă şi am respectat prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 17/2014, cu modificările ulterioare, cu privire la înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt situri arheologice clasate.

În susţinerea cererii, depun următoarele acte doveditoare1:

1 ..........................;

2 ..........................;

3 .......................... .

Sunt de acord ca datele din cererea pentru afişarea ofertei de vânzare, din oferta de vânzare şi din documentele anexate să fie introduse în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014, cu modificările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Vânzător/împuternicit,

.........................

(numele şi prenumele în clar)

Semnătura

....................

Data ...................

L.S.

NOTE:

- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

- Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerţului sau cu numărul din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

- (1) Se completează de către: asociat, administrator, împuternicit, întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale etc.

- (2) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativă de credit/societate cooperativă/cooperativă agricolă/grup european de interes economic/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprindere familială/întreprindere individuală etc.

___

1 - copie legalizată a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);

- o copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor;

- procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate, după caz;

- hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului;

- extras de carte funciară de informare însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate Stereografic 1970, dacă este cazul;

- alte documente doveditoare, după caz.

ANEXA nr. 1B:

(1)_

- Model -

- Formular pentru persoane fizice -

OFERTA DE VÂNZARE TEREN

Subsemnatul/Subsemnata1), ............................., CNP .........................., având adresa de comunicare în: localitatea ....................., str. .............. nr. .........., bl. .........., sc. ........., et. ............., ap. .............., judeţul/sectorul ........................., codul poştal ...................., e-mail ..................., tel. ......................

vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de ................ (ha), la preţul de ............... (lei)2)

Condiţiile de vânzare sunt următoarele: ........................

Date privind identificarea terenului

Specificare

Informaţii privind amplasamentul terenului

Categoria de folosinţă3)
(**)

Obs.

Oraşul/ Comuna/ Judeţul
(*)

Suprafaţa (ha)
(*)

Număr cadastral
(**)

Număr de carte funciară
(**)

Număr tarla/lot
(**)

Număr parcelă
(**)

Se completează de către vânzător

               

Verificat primărie4)

               

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Vânzător/Împuternicit,

.........................

(numele şi prenumele în clar)

Semnătura

.....................

L.S.

Data ...................

NOTE:

- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

- Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.

__

1) Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.

2) Se va completa în cifre şi litere.

3) Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţele, serele, solarele, răsadniţele şi altele asemenea, cele cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, păşunile împădurite, cele ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricolă, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă.

4) Se completează cu "X" rubricile în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidenţele fiscale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea.

(2)_

- Model -

- Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul comerţului -

OFERTA DE VÂNZARE TEREN

Subscrisa1, ............................., CIF/CUI ........................, având adresa de comunicare în localitatea ......................., str. ......... nr. .........., bl. ......, sc. ........, et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul .................., codul poştal .................., e-mail ....................,

vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de ........... (ha), la preţul de .............. (lei)2)

Condiţiile de vânzare sunt următoarele: ..............................

Date privind identificarea terenului

Specificare

Informaţii privind amplasamentul terenului

Categoria de folosinţă 3)
(**)

Obs.

Oraşul/ Comuna/ Judeţul
(*)

Suprafaţa (ha)
(*)

Număr cadastral
(**)

Număr de carte funciară
(**)

Număr tarla/lot
(**)

Număr parcelă
(**)

Se completează de către vânzător.

               

Verificat primărie4)

               

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Vânzător/Împuternicit,

................................

(numele şi prenumele în clar)

Semnătura ....................

L.S.

Data ..............................

NOTE:

- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

- Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.

__

1) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale, proprietar al terenului: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativă de credit/societate cooperativă/cooperativă agricolă/grup european de interes economic/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprindere familială/întreprindere individuală etc.

2) Se va completa în cifre şi litere.

3) Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţele, serele, solarele, răsadniţele şi altele asemenea, cele cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, păşunile împădurite, cele ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricolă, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă.

Se completează cu "X" rubricile în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidenţele fiscale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea.

ANEXA nr. 1C: LISTA preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferinţă

- Model -

Judeţul (*)

Registrul de evidentă

Nr. ............. din ................. (*)

Unitatea administrativ-teritorială (*)

LISTA preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferinţă

Ca urmare a înregistrării ofertei de vânzare depuse de ..................... în calitate de vânzător, pe baza informaţiilor cuprinse în oferta de vânzare au fost identificaţi următorii preemptori:

1.Coproprietari ai terenului a cărui ofertă de vânzare a fost înregistrată

Nr. crt.

Nume şi prenume persoană fizică/Denumire persoană/persoane juridică/juridice, asociaţii şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoane juridice care nu se înregistrează în registrul comerţului

Adresă domiciliu/reşedinţă/sediu

1.

   

2.

   

...

   

2.Arendaş al terenului a cărui ofertă de vânzare a fost înregistrată

Nume şi prenume arendaş

 

Domiciliul/sediul

 

3.Proprietari vecini ai terenului a cărui ofertă de vânzare-cumpărare a fost înregistrată

Nume şi prenume/denumire vecin

1. ..............................

2. ..............................

3. ..............................

4.Statul român, reprezentat prin Agenţia Domeniilor Statului

Primar,

............................

(numele şi prenumele/semnătura)

L.S.

Secretar primărie,

.............................

(numele şi prenumele/semnătura)

NOTĂ:

Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

ANEXA nr. 1D:

(1)_

- Model -

- Formular pentru persoane fizice -

COMUNICARE DE ACCEPTARE a ofertei de vânzare

Judeţul/localitatea (*)

Nr. unic de înregistrare a comunicării de acceptare din Registrul de evidenţă .....................

Primăria (*)

din ..../..../....(zi/lună/an) (*)

Numele şi prenumele funcţionarului primăriei care primeşte cererea (*)

Semnătura funcţionarului care primeşte oferta de vânzare (*)

Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar,

1.(*) Subsemnatul/Subsemnata, ..............................., CNP ................................, în calitate de ......................, identificat/identificată cu ................... seria ............. nr. .........., data şi locul naşterii ..........................., localitatea ............................., judeţul/ţara ......................... .

2.(*) cu domiciliul în: localitatea ........................, str. .................. nr. ..............., bl. ..........., sc. .........., et. ........, ap. .........., judeţul/sectorul ................., codul poştal ..............., ţara ...................., telefon ................, fax ....................., e-mail ...................., cetăţenia .................., starea civilă ...................,

3.(**) reşedinţa în România (dacă este cazul):

localitatea ............................., str. ........... nr. ........., bl. .........., sc. ............, et. ............., ap. ....................., judeţul/sectorul .................., codul poştal ............, telefon ...., fax ............, e-mail ........................

4.(***) prin ................ (numele şi prenumele) ............, CNP/CIF ..........................., în calitate de ........................, conform ...................., localitatea .................., str. ......... nr. .........., bl. ............., sc. ............., et. ........., ap. ............, judeţul/sectorul ................., codul poştal .................., telefon ................, fax .............. e-mail ..............,

prin prezenta îmi exprim intenţia fermă de cumpărare şi accept oferta de vânzare pentru terenul agricol extravilan în suprafaţă de ........ ha, identificat cu număr cadastral .................., înscris în cartea funciară nr. ................... a localităţii .............., şi afişată în data de ................ la sediul Primăriei ......................... .

Preţul oferit pentru cumpărare este de ............ lei. (Preţul se va scrie în cifre şi litere.)

În susţinerea comunicării de acceptare şi a calităţii de preemptor, depun următoarele acte doveditoare1:

1 ................;

2 ................;

3 ................;

Sunt de acord ca datele din comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare şi din documentele anexate să fie introduse în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Preemptor potenţial cumpărător/împuternicit,

......................

(numele şi prenumele în clar)

Semnătura

...................

Data .......................

NOTE;

- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatorii de completat.

- Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene.

- Câmpurile notate cu (***) se completează dacă este cazul.

__

1 - copie a BI/CI al/a preemptorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru preemptorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;

- copii legalizate după documentele justificative care atestă calitatea de preemptor şi încadrarea în una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendaş sau proprietar vecin, după caz: acte de coproprietate pe terenul agricol supus vânzării, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, altele asemenea.

(2)_

- Model -

- Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul comerţului -

COMUNICARE DE ACCEPTARE a ofertei de vânzare

Judeţul/localitatea (*)

Nr. unic de înregistrare a comunicării de acceptare din Registrul de evidenţă

............... din ..../..../....(zi/lună/an) (*)

Primăria (*)

Numele şi prenumele funcţionarului primăriei care primeşte cererea (*)

Semnătura funcţionarului care primeşte oferta de vânzare (*)

Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar,

1.(*) Subsemnatul/Subsemnata, ............................, domiciliat/domiciliată în str. .................. nr. ..................., bl. .........., sc. .........., ap. ........, judeţul/sectorul .............., telefon ......................, act de identitate ......................, seria ........... nr. ....................., eliberat de ............... la data ..................., CNP/CIF/CUI ................., în calitate de .................., prin ..................... conform ................................

2.(*) pentru: .............................

având număr de ordine în registrul comerţului ......................., cod unic de înregistrare .........................

3.(*) cu sediul în: localitatea ......................, str. ........... nr. ........., bl. ..........., sc. ........, et. ........., ap. ............, judeţul/sectorul ........., codul poştal ............, telefon .........., fax ..................., e-mail ................., website ........................,

prin prezenta îmi exprim intenţia de cumpărare şi accept oferta de vânzare pentru terenul agricol în suprafaţă de ......... ha, identificat cu număr cadastral ..................., înscris în cartea funciară nr. ............... a localităţii ..................., făcută de ................... şi afişată în data de ................ la sediul Primăriei ....................

Preţul oferit pentru cumpărare este de ................ lei. (Preţul se va scrie în cifre şi litere.)

În susţinerea comunicării de acceptare şi a calităţii de preemptor, depun următoarele acte doveditoare1

1 .................;

2 ................;

3 ...............;

Sunt de acord ca datele din cererea de acceptare a ofertei de vânzare şi din documentele anexate să fie introduse în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Preemptor potenţial cumpărător/împuternicit,

.........................

(numele şi prenumele în clar)

Semnătura

......................

L.S.

Data ....................

NOTE:

- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

- Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/companie naţională/societate naţională/regie autonomă/cooperativă de credit/casă centrală/societate cooperativă/cooperativă agricolă/institut naţional de cercetare-dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale.

__

1 - copii legalizata după documentele justificative care atestă calitatea de preemptor şi încadrarea în una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendaş sau proprietar vecin, după caz: acte de coproprietate pe terenul agricol supus vânzării, contract da arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, altele asemenea;

- o copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor;

- procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate etc., după caz.

ANEXA nr. 1E:

- Model -

Judeţul (*)

Registrul de evidenţă

Nr. ......... din .............. (*)

Unitatea administrativ-teritorială (*)

Primar (*)

Numele şi prenumele (*)

Secretar primărie (*)

Numele şi prenumele (*)

ADEVERINŢĂ

În temeiul art. 10 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, prin prezenta se certifică parcurgerea tuturor etapelor procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune privind oferta de vânzare depusă de ......................, CNP ....................., domiciliat în ......................, str. ................ nr. .................., bl. ............, sc. ............, ap. .................., judeţul/sectorul ......................, act de identitate ................ seria ............ nr. .............., eliberat de ................... la data ................, telefon .................., în calitate de vânzător, şi înregistrată la primărie cu nr. .............. din ................,

ca urmare a faptului că în termenul legal nu a fost depusă nicio comunicare de acceptare a ofertei de vânzare din partea unui preemptor, terenul în suprafaţă de .......... ha, identificat cu număr cadastral ...................., înscris în cartea funciară nr. ............ a localităţii ..................., cuprins în ofertă, este liber la vânzare, în condiţiile din oferta de vânzare şi la un preţ care nu poate fi mai mic decât cel solicitat de vânzător în aceeaşi ofertă.

Se anexează, în copie, oferta de vânzare nr. ............... din Registrul de evidenţă.

Primar,

...................

Secretar,

................

L.S.

NOTĂ:

Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

ANEXA nr. 1F:

- Model -

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Structura centrală/Structura teritorială

AVIZ FINAL

Nr. .......... din ................

În temeiul art. 9 şi 10 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare,

având în vedere oferta de vânzare depusă de .................., CNP ...................., domiciliat în ............., str. ......... nr. ............, bl. ....., sc. ......, ap. ..........., judeţul/sectorul ..........., telefon ..........., act de identitate ......... seria .............. nr. ................., eliberat de ............. la data ............, în calitate de vânzător şi înregistrată la primărie cu nr. ............ din ...............,

ca urmare a verificării modului de respectare a procedurii prevăzute de lege privind exercitarea dreptului de preempţiune,

se emite

AVIZ FINAL

în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică de către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care tine locul contractului de vânzare, pentru ......................, în calitate de preemptor ............................., CNP .................., domiciliat în ................., str. ........ nr. ........., bl. ........, sc. ........, ap. ............., judeţul/sectorul ............., telefon .........., act de identitate .............. seria .............. nr. ..............., eliberat de ................. la data .................., ales de vânzător în calitate de potenţial cumpărător al terenului agricol situat în extravilanul localităţii ......................., tarlaua ............, parcela ..............., judeţul ....................., identificat cu număr cadastral ....................., înscris în cartea funciară nr. ................. a localităţii ..................., în următoarele condiţii:

- suprafaţa de teren agricol care face obiectul vânzării - ................ hectare;

- preţul de vânzare ................... lei.

Director/Director executiv

Numele şi prenumele

....................

Semnătura

.....................

L.S.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Structura centrală/Structura teritorială

AVIZ NEGATIV

Nr. .......... din ...................

În temeiul art. 9 şi 10 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare,

având în vedere oferta de vânzare depusă de ............................, CNP ........................, domiciliat în .........., str. .............. nr. ............., bl. ............, sc. ..........., ap. ..........., judeţul/sectorul ...................., telefon ................, act de identitate ............. seria ............. nr. ..................., eliberat de ........... la data ................, în calitate de vânzător şi înregistrată la primărie cu nr. ........... din ...................,

ca urmare a verificării modului de respectare a procedurii prevăzute de lege privind exercitarea dreptului de preempţiune, s-au constatat următoarele:

în fapt ...................................

în drept ...............................

se emite

AVIZ NEGATIV

încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică de către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine locul contractului de vânzare, pentru ................., în calitate de preemptor .........................., CNP ...................., domiciliat în .................., str. ........ nr. ......., bl. ......., sc. ..........., ap. ..........., judeţul/sectorul ..................., telefon ................., act de identitate .................. seria ................. nr. ................, eliberat de ............. la data ....................., ales de vânzător în calitate de potenţial cumpărător al terenului agricol situat în extravilanul localităţii ......................, tarlaua ............., parcela .........................., judeţul .................., identificat cu număr cadastral ......................, înscris în cartea funciară nr. ................ a localităţii ......................., făcută de .........................

Prezentul aviz poate fi contestat în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director/Director executiv

Numele şi prenumele

.................................

Semnătura

..............................

L.S.

ANEXA nr. 2:
NORME METODOLOGICE din 12 mai 2014 pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului în scopul obţinerii avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale

Art. 1

(1)Avizul specific al Ministerului Apărării Naţionale se eliberează prin Statul Major General, exclusiv în cazul vânzării libere a terenurilor agricole extravilane, în baza solicitării formulate de vânzătorul acestora, potrivit modelului de aviz specific, favorabil sau negativ, prevăzut în anexele nr. 2A, respectiv nr. 2B.

(2)Avizul specific este valabil 12 luni de la data comunicării către vânzător. Avizul specific este valabil şi ulterior împlinirii acestui termen, dacă părţile au încheiat în perioada sa de valabilitate un antecontract sau un pact de opţiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a fost emis.

Art. 2

(1)Avizul specific se eliberează în urma consultării de către Ministerul Apărării Naţionale, prin Statul Major General, a structurilor proprii, precum şi a structurilor interne specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Protecţie şi Pază.

(2)Modalitatea de consultare de către Ministerul Apărării Naţionale a structurilor interne specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Protecţie şi Pază, precum şi termenele sau alte elemente care ţin de eliberarea avizului specific, se stabilesc prin protocol comun.

Art. 3

(1)În scopul identificării situaţiilor în care este necesar a se solicita avizul specific, Ministerul Apărării Naţionale, pe baza datelor puse la dispoziţie de structurile menţionate la art. 2 alin. (1), comunică Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară zonele cu acoperire de 2.400 m în jurul obiectivelor speciale, în vederea integrării acestora în baza de date a oficiilor teritoriale de cadastru şi publicitate imobiliară.

(2)Pe baza datelor furnizate, se va proceda, din oficiu, la notarea menţiunii "Imobil aflat sub incidenţa art. 3 alin. (1) din Legea nr. 17/2014" în cartea funciară a imobilelor situate în zona prevăzută la alin. (1), înscrise în sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară.

(3)Pentru terenurile agricole din extravilan situate în unităţi administrativ-teritoriale amplasate parţial pe o adâncime de 30 km faţă de frontiera de stat şi de ţărmul Mării Negre, către interior, identificate conform anexei nr. 2E, se va proceda, din oficiu, la notarea menţiunii "Imobil aflat sub incidenţa art. 3 alin. (1) din Legea nr. 17/2014" în cartea funciară a imobilelor înscrise în sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară.

(4)La prima înregistrare, pe baza unei documentaţii cadastrale, a terenurilor agricole din extravilan identificate pe baza datelor furnizate ca fiind situate în zona prevăzută la alin. (1), precum şi a celor menţionate la alin. (3), în sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară, se va proceda din oficiu la efectuarea notării menţiunii "Imobil aflat sub incidenţa art. 3 alin. (1) din Legea nr. 17/2014".

(5)Vânzătorul terenurilor agricole extravilane pentru care cartea funciară conţine menţiunea prevăzută la alin. (2)-(4) are obligaţia obţinerii avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale.

(6)Pentru terenurile agricole din extravilan, situate în unităţi administrativ-teritoriale amplasate în întregime pe o adâncime de 30 km faţă de frontiera de stat şi de ţărmul Mării Negre, către interior, identificate conform anexei nr. 2F, este obligatorie solicitarea avizului specific. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară procedează din oficiu la efectuarea menţiunii "Imobil aflat sub incidenţa art. 3 alin. (1) din Legea nr. 17/2014" în titlul cărţii funciare.

Art. 4

(1)În vederea obţinerii avizului specific vânzătorul depune o solicitare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2C, respectiv în anexa nr. 2D.

(2)Solicitarea vânzătorului de eliberare a avizului specific trebuie însoţită de următoarele documente:

a)cerere care conţine datele de identificare ale solicitantului, adresa de corespondenţă şi datele de identificare ale potenţialului cumpărător, dacă acesta este cunoscut la data depunerii cererii; modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2C - pentru vânzătorul persoană fizică, respectiv în anexa nr. 2D - pentru vânzătorul persoană juridică;

b)actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea), în copie legalizată de notarul public ori de instanţa de judecată, după caz, sau certificat pentru conformitate de către funcţionarii primăriei;

c)extras de carte funciară de informare, în original, şi plan de amplasament şi delimitare a imobilului, în sistemul naţional de proiecţie "Stereografic 1970", recepţionat, însoţit de inventarul de coordonate dacă acesta nu se regăseşte în plan, în copie;

d)adeverinţa privind vânzarea liberă, în original, prevăzută la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniului Statului, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege;

e)oferta de vânzare, în copie;

f)în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;

g)certificatul constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică, în copie;

h)hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în copie, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică;

i)alte documente pe care vânzătorul le consideră relevante.

(3)Documentele prevăzute la alin. (2) se depun la registratură sau se pot transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(4)La eliberarea avizului specific se au în vedere, în principal, următoarele elemente:

a)amplasamentul terenului, identificat conform planului de amplasament şi delimitare a imobilului întocmit în sistemul naţional de proiecţie "Stereografic 1970", eliberat de oficiul teritorial ca urmare a recepţiei documentaţiei cadastrale pentru terenul agricol situat în extravilan în privinţa căruia s-a solicitat avizul specific, însoţit de inventarul de coordonate dacă acesta nu se regăseşte în plan;

b)implicaţiile asupra apărării şi securităţii naţionale;

c)destinaţia şi funcţionalitatea obiectivelor speciale.

(5)Prin obiectiv special se înţelege terenul, cu sau fără construcţii, aflat în patrimoniul instituţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, republicată.

Art. 5

(1)În situaţia în care documentele de la art. 4 alin. (3) nu sunt lizibile sau sunt incomplete ori intervin situaţii justificate de natură tehnică referitoare la documentele menţionate la art. 4 alin. (2) lit. b)-h), Ministerul Apărării Naţionale, prin Statul Major General, va emite un aviz specific negativ motivat.

(2)Avizul specific negativ se transmite de către Ministerul Apărării Naţionale prin Statul Major General, în original, biroului de cadastru şi publicitate imobiliară competent în vederea notării în cartea funciară, cu scutire de la plata tarifului.

(3)În avizul specific negativ se menţionează, în mod obligatoriu, numărul cadastral şi numărul de carte funciară ale imobilului.

(4)În vederea emiterii unui nou aviz specific, vânzătorul va depune o nouă cerere în acest sens, urmând ca termenul de 20 de zile lucrătoare să curgă de la data înregistrării noilor documente.

(5)Avizul specific negativ se radiază din cartea funciară în baza unui aviz specific favorabil, ulterior emis, la cererea vânzătorului sau în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive.

Art. 6

(1)Termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la art. 3 alin. (3) din lege se socoteşte, după caz:

a)de la data alocării numărului de înregistrare pe cerere, în cazul în care aceasta este depusă direct la registratură;

b)de la data semnării recipisei care atestă primirea cererii de către persoana desemnată cu recepţionarea corespondenţei din cadrul instituţiei, în cazul în care cererea este trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2)Transmiterea avizului specific se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin ridicare de la registratură.

(3)După emitere, un exemplar al avizului specific se publică pe site-ul Ministerului Apărării Naţionale în termen de două zile de la emiterea acestuia.

Art. 7

Anexele nr. 2A-2F fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

-****-

ANEXA nr. 2A:

- Model -

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Unitatea Militară ..............................

AVIZ

Nr. ........... din ...................

În temeiul art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare,

având în vedere cererea de eliberare a avizului specific, depusă de ................., CNP ...................., domiciliat în str. ............... nr. ............, bl. .........., sc. ........, ap. .........., judeţul/sectorul ....................., telefon: ..............., act de identitate ................... seria ................ nr. ...................., eliberat de .............. la data de ......................., în calitate de vânzători1), şi înregistrată la UM ............... cu nr. .............. din ..........................,

ca urmare a verificării elementelor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, în scopul obţinerii avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014,

se emite

AVIZUL FAVORABIL

în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică de către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine locul contractului de vânzare.

Prin emiterea prezentului aviz specific îşi încetează efectele Avizul negativ(2) nr. .......... din ................ .

Şeful Unităţii Militare ................ Bucureşti

Numele şi prenumele

.......................

Semnătura

.........................

L.S.

___

(1)Datele de identificare se menţionează, în mod corespunzător, şi pentru persoanele juridice.

(2)Menţiunea se înscrie în aviz numai în cazul existenţei unui un aviz specific negativ.

ANEXA nr. 2B:

- Model -

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Unitatea Militară .........................

AVIZ

Nr. ....... din ................

În temeiul art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare,

având în vedere cererea depusă de ......................, CNP ....................., domiciliat în ................, str. ................ nr. ..........., bl. ..........., sc. .........., nr. ..............., judeţul/sectorul .........................., telefon: ........................, act de identitate ................ seria ................... nr. ..................., eliberat de .............. la data de ................., în calitate de vânzător (1), şi înregistrată la primărie cu nr. ................. din ....................,

ca urmare a verificării elementelor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, în scopul obţinerii avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014,

în fapt ......................

în drept(2), ...............,

se emite

AVIZ NEGATIV

încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică de către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine locul contractului de vânzare, pentru terenul agricol situat în extravilanul localităţii ........................., tarlaua ................, parcela ................., judeţul ..............., identificat cu număr cadastral ................., înscris în cartea funciară nr. ............ a localităţii .................., făcută de ................. .

Prezentul aviz poate fi contestat în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Şeful Unităţii Militare ........ Bucureşti

Numele şi prenumele

...............................

Semnătura

..............................

L.S.

_____

(1)Datele de identificare se menţionează, în mod corespunzător, pentru persoanele juridice.

(2)În situaţia prevăzută la art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, în scopul obţinerii avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, se menţionează documentele şi cauzele care afectează emiterea avizului specific.

ANEXA nr. 2C:

- Formular pentru persoane fizice -

CERERE pentru solicitarea avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale

Către

Ministerul Apărării Naţionale

Unitatea Militară ........................

1.(*) Subsemnatul/Subsemnata, ............................, CNP ...................., în calitate de proprietar identificat cu .............. seria ........... nr. .........., eliberat de ........... data şi locul naşterii: ......................., localitatea ......................, judeţul/ţara: ........................,

2.(**) cu domiciliul în: localitatea ........................, str. ........... nr. ............., bloc ............, sc. ................, et. ............, ap. ..........., judeţul/sectorul ............., cod poştal ................, ţara .............., telefon: ......................, fax: ...................., e-mail: ...................., cetăţenia ...................., starea civilă ........................,

3.(**) reşedinţa din România (dacă este cazul):

localitatea ...................... str. ............. nr. ................., bl. ..........., sc. ........, et. .........., ap. ................., judeţul/sectorul .............., cod poştal ................, telefon: ................., fax: .................., e-mail: ....................,

4.(***) prin ....................... (numele şi prenumele) ......................, CNP/CIF ...................., în calitate de ......................., conform .................., localitatea ..............., str. .......... nr. ............, bl. .........., sc. ............, et. ..........., ap. ............, judeţul/sectorul ............., cod poştal ............, telefon: ................., fax: ..............., e-mail: ..................,

declar că sunt proprietar al terenului în suprafaţă de ........... ha situat în extravilanul localităţii ....................., identificat cu număr cadastral ................, înscris în cartea funciară nr. ............... a localităţii ....................., care urmează să facă obiectul vânzării către ............ (Se înscrie numele cumpărătorului, dacă acesta este cunoscut la data depunerii cererii.) .......................... .

Declar că:

- terenul face obiectul unor litigii sau al unei proceduri de executare silită: Da |_| Nu |_|

- terenul este grevat de sarcini: Da |_| Nu |_|.

Având în vedere dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, solicit prin prezenta cerere emiterea avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale, în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu modificările ulterioare.

În susţinerea cererii depun următoarele acte doveditoare1

1 .................;

2 ..................;

3 .................. .

Sunt de acord ca datele din cerere şi documentele anexate să fie introduse în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014, cu modificările ulterioare, cu aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Vânzător/Împuternicit,

.....................

(numele şi prenumele în clar)

Semnătura ............................

Data ............................

NOTA:

- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

- Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau al Confederaţiei Elveţiene.

- Câmpurile notate cu (*) se completează de către proprietar.

- Câmpurile notate cu (**) se completează de către împuternicit. În acest caz, prezintă documentele doveditoare ale calităţii de împuternicit.

__

1 - actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces - verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea), în copie legalizată de notarul public ori de instanţa de judecată, după caz, sau certificat pentru conformitate de către funcţionarii primăriei;

- extras de carte funciară de informare, în original, şi plan de amplasament şi delimitare a imobilului, în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970, recepţionat, în copie;

- adeverinţa emisă de către primării, în original, în cazul în care vânzarea terenului este liberă, însoţită de copia ofertei de vânzare certificată de primar pentru conformitatea cu originalul:

- în caz de reprezentare procura notarială în original, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;

- alte documente pe care vânzătorul le consideră relevante.

ANEXA nr. 2D:

- Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică ce se înregistrează în registrul comerţului -

CERERE pentru solicitarea avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale

Către

Ministerul Apărării Naţionale Unitatea

Militară .........................

1.(*) Subsemnatul/Subsemnata, ................................., domiciliat în ......................., str. ............ nr. .............., bl. ....., sc. ....., ap. ........., judeţul/sectorul ............, telefon: ................, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ............. nr. .............., eliberat de .............. la data de ..................., CNP/CIF/CUI ................., în calitate de (1) ..............., prin ......................, conform ..........................,

2.(*) pentru(2) ......................, având număr de ordine în (**) ........................, CIF/CUI .............................,

3.(*) cu sediul în localitatea .........................., str. ............ nr. .............., bl. ......, sc. .........., et. ........, ap. ........., judeţul/sectorul .........., cod poştal .........., telefon: .............., fax: .................., e-mail: ..................,

declar că terenul în suprafaţă de ........... ha situat în extravilanul localităţii .................., identificat cu număr cadastral ........................., înscris în cartea funciară nr. ............. a localităţii ......................, aparţine ..................... şi urmează să facă obiectul vânzării către ................. (Se înscrie numele cumpărătorului dacă acesta este cunoscut la data depunerii cererii.) ...............................

Declar că:

- terenul face obiectul unor litigii sau a unei proceduri de executare silită: Da |_| Nu |_|;

- terenul este grevat de sarcini: Da |_| Nu |_|.

Având în vedere dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, solicit prin prezenta cerere emiterea avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale, în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu modificările ulterioare.

În susţinerea solicitării depun următoarele acte doveditoare1:

1 .............;

2 .............;

3 ............. .

Sunt de acord ca datele din cererea pentru afişarea ofertei de vânzare, din oferta de vânzare şi din documentele anexate să fie introduse în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014, cu modificările ulterioare, cu aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Vânzător/Împuternicit,

........................

(numele şi prenumele în clar)

Semnătura ........................

L.S.

Data .......................

NOTE:

- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

- Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerţului sau numărul din registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

- (1) Se completează de către: asociat, administrator, împuternicit, întreprinzător titular al întreprinderii individuale/ reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale etc.

- (2) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativă de credit/societate cooperativă/cooperativă agricolă/grup european de interes economic/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprindere familială/întreprindere individuală etc.

___

1 - actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare. contract de donaţie, proces - verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea), în copie legalizată de notarul public ori de instanţa de judecată, după caz, sau certificat pentru conformitate de către funcţionarii primăriei;

- certificatul de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor, în copie;

- procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi copie al/a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate, după caz;

- hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic. decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în copie, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului;

- extras de carte funciară de informare, în original, şi plan de amplasament şi delimitare a imobilului, în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970, recepţionat, în copie;

- alte documente doveditoare, după caz.

ANEXA nr. 2E: LISTA unităţilor administrativ-teritoriale amplasate parţial pe o adâncime de 30 km faţă de frontiera de stat şi de ţărmul Mării Negre, către interior

Nr. crt.

Judeţul

SIRUTA
UAT

Denumirea
UAT

Tip
UAT

1

ARAD

9574

LIPOVA

oraş

2

ARAD

9654

PÂNCOTA

oraş

3

ARAD

10373

CERMEI

comună

4

ARAD

10514

COVĂSINŢ

comună

5

ARAD

10532

CRAIVA

comună

6

ARAD

9280

FÂNTÂNELE

comună

7

ARAD

12920

FRUMUŞENI

comună

8

ARAD

10872

GHIOROC

comună

9

ARAD

11539

PĂULIŞ

comună

10

ARAD

12144

ŞAGU

comună

11

ARAD

11995

SELEUŞ

comună

12

ARAD

12242

ŞICULA

comună

13

ARAD

12368

ŞIRIA

comună

14

ARAD

12643

VINGA

comună

15

ARAD

9397

VLADIMIRESCU

comună

16

BIHOR

26877

MARGHITA

municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ

17

BIHOR

27070

ABRAM

comună

18

BIHOR

27506

BOIANU MARE

comună

19

BIHOR

27757

BRUSTURI

comună

20

BIHOR

28816

COPĂCEL

comună

21

BIHOR

29038

DERNA

comună

22

BIHOR

29341

DRĂGEŞTI

comună

23

BIHOR

29519

HIDIŞELU DE SUS

comună

24

BIHOR

29662

HUSASĂU DE TINCA

comună

25

BIHOR

29813

LĂZĂRENI

comună

26

BIHOR

30229

OLCEA

comună

27

BIHOR

30568

POPEŞTI

comună

28

BIHOR

30871

SĂCĂDAT

comună

29

BIHOR

31654

TĂUTEU

comună

30

BIHOR

31716

TILEAGD

comună

31

BIHOR

31789

TINCA

comună

32

BIHOR

32045

VIIŞOARA

comună

33

BISTRIŢA - NĂSĂUD

32599

SÂNGEORZ-BAI

oraş

34

BISTRIŢA - NĂSĂUD

33621

MAIERU

comună

35

BISTRIŢA - NĂSĂUD

34280

REBRIŞOARA

comună

36

BISTRIŢA - NĂSĂUD

34333

RODNA

comună

37

BISTRIŢA - NĂSĂUD

34360

ROMULI

comună

38

BISTRIŢA - NĂSĂUD

34618

ŞANŢ

comună

39

BISTRIŢA - NĂSĂUD

35054

TELCIU

comună

40

BOTOŞANI

36453

BUCECEA

oraş

41

BOTOŞANI

37280

FLĂMÂNZI

oraş

42

BOTOŞANI

36300

BĂLUŞENI

comună

43

BOTOŞANI

39983

BLÂNDEŞTI

comună

44

BOTOŞANI

36373

BRĂEŞTI

comună

45

BOTOŞANI

36569

COPĂLĂU

comună

46

BOTOŞANI

36676

CORLĂTENI

comună

47

BOTOŞANI

39959

DIMĂCHENI

comună

48

BOTOŞANI

37324

FRUMUŞICA

comună

49

BOTOŞANI

37459

GORBĂNEŞTI

comună

50

BOTOŞANI

37850

LEORDA

comună

51

BOTOŞANI

38580

PRĂJENI

comună

52

BOTOŞANI

38811

ROMA

comună

53

BOTOŞANI

39051

SULIŢA

comună

54

BOTOŞANI

39417

UNGURENI

comună

55

BOTOŞANI

39532

UNŢENI

comună

56

BOTOŞANI

39836

VORNICENI

comună

57

BRĂILA

42682

BRĂILA

municipiu reşedinţă de judeţ

58

BRĂILA

44560

CAZASU

comună

59

BRĂILA

43117

FRECĂŢEI

comună

60

BRĂILA

43493

MĂRAŞU

comună

61

BRĂILA

43992

SILIŞTEA

comună

62

BRĂILA

44391

VĂDENI

comună

63

CĂLĂRAŞI

93888

LEHLIU-GARĂ

oraş

64

CĂLĂRAŞI

92961

BORCEA

comună

65

CĂLĂRAŞI

93281

CUZA VODĂ

comună

66

CĂLĂRAŞI

93370

DOR MĂRUNT

comună

67

CĂLĂRAŞI

93487

DRAGALINA

comună

68

CĂLĂRAŞI

102945

FRUMUŞANI

comună

69

CĂLĂRAŞI

179962

GĂLBINAŞI

comună

70

CĂLĂRAŞI

103568

GURBĂNEŞTI

comună

71

CĂLĂRAŞI

93815

JEGĂLIA

comună

72

CĂLĂRAŞI

93931

LUPŞANU

comună

73

CĂLĂRAŞI

104323

NANA

comună

74

CĂLĂRAŞI

94223

PERIŞORU

comună

75

CĂLĂRAŞI

104635

PLĂTĂREŞTI

comună

76

CĂLĂRAŞI

105222

SOHATU

comună

77

CĂLĂRAŞI

94580

ŞTEFAN VODĂ

comună

78

CĂLĂRAŞI

94651

UNIREA

comună

79

CĂLĂRAŞI

94731

VÂLCELELE

comună

80

CĂLĂRAŞI

105712

VALEA ARGOVEI

comună

81

CĂLĂRAŞI

105829

VASILAŢI

comună

82

CĂLĂRAŞI

94768

VLAD ŢEPEŞ

comună

83

CARAŞ - SEVERIN

50790

REŞIŢA

municipiu reşedinţă de judeţ

84

CARAŞ - SEVERIN

50889

ANINA

oraş

85

CARAŞ - SEVERIN

50969

BOCŞA

oraş

86

CARAŞ - SEVERIN

51305

BĂNIA

comună

87

CARAŞ - SEVERIN

51500

BERZOVIA

comună

88

CARAŞ - SEVERIN

51573

BOZOVICI

comună

89

CARAŞ - SEVERIN

51804

CARAŞOVA

comună

90

CARAŞ - SEVERIN

52115

CORNEA

comună

91

CARAŞ - SEVERIN

52160

CORNEREVA

comună

92

CARAŞ - SEVERIN

53700

EFTIMIE MURGU

comună

93

CARAŞ - SEVERIN

53023

IABLANIŢA

comună

94

CARAŞ - SEVERIN

53103

LĂPUŞNICU MARE

comună

95

CARAŞ - SEVERIN

53247

MĂURENI

comună

96

CARAŞ - SEVERIN

53274

MEHADIA

comună

97

CARAŞ - SEVERIN

50987

OCNA DE FIER

comună

98

CARAŞ - SEVERIN

53577

PRIGOR

comună

99

CARAŞ - SEVERIN

53639

RAMNA

comună

100

CONSTANŢA

60847

MEDGIDIA

municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ

101

CONSTANŢA

61283

CIOCÂRLIA

comună

102

CONSTANŢA

61372

COGEALAC

comună

103

CONSTANŢA

63334

FÂNTÂNELE

comună

104

CONSTANŢA

63326

GRĂDINA

comună

105

CONSTANŢA

62280

MIRCEA VODĂ

comună

106

CONSTANŢA

62440

NICOLAE BĂLCESCU

comună

107

CONSTANŢA

62609

PANTELIMON

comună

108

CONSTANŢA

62707

PEŞTERA

comună

109

CONSTANŢA

62798

RASOVA

comună

110

CONSTANŢA

62985

TÂRGUŞOR

comună

111

CONSTANŢA

63189

TORTOMAN

comună

112

DOLJ

70502

SEGARCEA

oraş

113

DOLJ

70637

AMĂRĂŞTII DE JOS

comună

114

DOLJ

70673

AMĂRĂŞTII DE SUS

comună

115

DOLJ

71536

CARPEN

comună

116

DOLJ

71634

CELARU

comună

117

DOLJ

71698

CERĂT

comună

118

DOLJ

71812

CIOROIAŞI

comună

119

DOLJ

74883

DOBROTEŞTI

comună

120

DOLJ

72221

DRĂNIC

comună

121

DOLJ

72506

GIUBEGA

comună

122

DOLJ

74923

ÎNTORSURA

comună

123

DOLJ

72953

LIPOVU

comună

124

DOLJ

73317

MÂRŞANI

comună

125

DOLJ

73503

ORODEL

comună

126

DOLJ

73594

PERIŞOR

comună

127

DOLJ

74949

ROJIŞTE

comună

128

DOLJ

74732

VÂRTOP

comună

129

DOLJ

74616

VELA

comună

130

GALAŢI

75542

BĂLĂBĂNEŞTI

comună

131

GALAŢI

75613

BĂLĂŞEŞTI

comună

132

GALAŢI

75711

BRANIŞTEA

comună

133

GALAŢI

76004

CORNI

comună

134

GALAŢI

76111

COSTACHE NEGRI

comună

135

GALAŢI

76157

CUDALBI

comună

136

GALAŢI

76175

DRĂGUŞENI

comună

137

GALAŢI

76585

INDEPENDENŢA

comună

138

GALAŢI

76969

PECHEA

comună

139

GALAŢI

76996

PISCU

comună

140

GALAŢI

77180

SLOBOZIA CONACHI

comună

141

GALAŢI

77260

SMULŢI

comună

142

GALAŢI

77475

VALEA MĂRULUI

comună

143

GIURGIU

100781

ADUNAŢII - COPĂCENI

comună

144

GIURGIU

103238

GHIMPAŢI

comună

145

GIURGIU

103899

IZVOARELE

comună

146

GIURGIU

104788

RĂSUCENI

comună

147

GIURGIU

104975

SCHITU

comună

148

GIURGIU

105106

SINGURENI

comună

149

GIURGIU

105348

STOENEŞTI

comună

150

GIURGIU

154709

TOPORU

comună

151

GORJ

78141

MOTRU

municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ

152

GORJ

79585

CĂTUNELE

comună

153

GORJ

81656

SAMARINEŞTI

comună

154

GORJ

82779

VĂGIULEŞTI

comună

155

IAŞI

98373

PODU ILOAIEI

oraş

156

IAŞI

95792

BĂLŢAŢI

comună

157

IAŞI

95872

BELCEŞTI

comună

158

IAŞI

96334

COARNELE CAPREI

comună

159

IAŞI

96815

DELENI

comună

160

IAŞI

96940

DUMEŞTI

comună

161

IAŞI

97009

ERBICENI

comună

162

IAŞI

97063

FOCURI

comună

163

IAŞI

97517

HORLEŞTI

comună

164

IAŞI

97875

MIRONEASA

comună

165

IAŞI

98113

MOGOŞEŞTI

comună

166

IAŞI

98435

POPEŞTI

comună

167

IAŞI

98916

SCÂNTEIA

comună

168

IAŞI

99290

ŞCHEIA

comună

169

IAŞI

98998

SCOBINŢI

comună

170

IAŞI

100219

VOINEŞTI

comună

171

ILFOV

179533

POPEŞTI - LEORDENI

oraş

172

ILFOV

101145

BERCENI

comună

173

ILFOV

179588

COPĂCENI

comună

174

ILFOV

105936

VIDRA

comună

175

MARAMUREŞ

106318

BAIA MARE

municipiu reşedinţă de judeţ

176

MARAMUREŞ

106684

BAIA SPRIE

oraş

177

MARAMUREŞ

106782

CAVNIC

oraş

178

MARAMUREŞ

108017

DRAGOMIREŞTI

oraş

179

MARAMUREŞ

108892

SĂLIŞTEA DE SUS

oraş

180

MARAMUREŞ

108963

SEINI

oraş

181

MARAMUREŞ

106461

TĂUŢII MĂGHERĂUŞ

oraş

182

MARAMUREŞ

107154

BĂIUŢ

comună

183

MARAMUREŞ

107485

BOTIZA

comună

184

MARAMUREŞ

107519

BUDEŞTI

comună

185

MARAMUREŞ

107662

CICÂRLĂU

comună

186

MARAMUREŞ

108204

IEUD

comună

187

MARAMUREŞ

108348

MOISEI

comună

188

MARAMUREŞ

108874

SĂCEL

comună

189

MARAMUREŞ

109096

ŞIŞEŞTI

comună

190

MEHEDINŢI

110116

STREHAIA

oraş

191

MEHEDINŢI

110571

BÂCLEŞ

comună

192

MEHEDINŢI

110296

BALA

comună

193

MEHEDINŢI

110535

BĂLĂCIŢA

comună

194

MEHEDINŢI

110456

BALTA

comună

195

MEHEDINŢI

110740

BREZNIŢA - MOTRU

comună

196

MEHEDINŢI

111275

CORCOVA

comună

197

MEHEDINŢI

111587

DUMBRAVA

comună

198

MEHEDINŢI

111685

FLOREŞTI

comună

199

MEHEDINŢI

111916

GRECI

comună

200

MEHEDINŢI

112370

ISVERNA

comună

201

MEHEDINŢI

112806

PĂDINA

comună

202

MEHEDINŢI

113698

ŞOVARNA

comună

203

MEHEDINŢI

113929

VLĂDAIA

comună

204

MEHEDINŢI

113974

VOLOIAC

comună

205

OLT

125659

BĂBICIU

comună

206

OLT

126647

DEVESELU

comună

207

OLT

127144

GOSTAVĂŢU

comună

208

OLT

128524

REDEA

comună

209

OLT

128560

ROTUNDA

comună

210

OLT

129040

SPRÂNCENATA

comună

211

OLT

129567

TRAIAN

comună

212

OLT

130026

VLĂDILA

comună

213

SATU MARE

136848

ARDUD

oraş

214

SATU MARE

136642

TĂŞNAD

oraş

215

SATU MARE

136713

ACÂŞ

comună

216

SATU MARE

136802

APA

comună

217

SATU MARE

136964

BELTIUG

comună

218

SATU MARE

137540

CULCIU

comună

219

SATU MARE

137899

HOMOROADE

comună

220

SATU MARE

138770

SĂCĂŞENI

comună

221

SATU MARE

138805

SĂUCA

comună

222

SATU MARE

138869

SOCOND

comună

223

SATU MARE

139287

VALEA VINULUI

comună

224

SATU MARE

139394

VIILE SATU MARE

comună

225

SUCEAVA

147633

CAJVANA

oraş

226

SUCEAVA

146799

ADÂNCATA

comună

227

SUCEAVA

147161

BOTOŞANA

comună

228

SUCEAVA

147526

CACICA

comună

229

SUCEAVA

151451

CIOCĂNEŞTI

comună

230

SUCEAVA

151497

COŞNA

comună

231

SUCEAVA

147937

DĂRMĂNEŞTI

comună

232

SUCEAVA

148729

FRUMOSU

comună

233

SUCEAVA

148765

FUNDU MOLDOVEI

comună

234

SUCEAVA

151512

HÂNŢEŞTI

comună

235

SUCEAVA

149370

MĂNĂSTIREA HUMORULUI

comună

236

SUCEAVA

146325

MITOCU DRAGOMIRNEI

comună

237

SUCEAVA

149833

PĂTRĂUŢI

comună

238

SUCEAVA

151585

POIENI-SOLCA

comună

239

SUCEAVA

150178

SADOVA

comună

240

SUCEAVA

150524

TODIREŞTI

comună

241

SUCEAVA

150980

VATRA MOLDOVIŢEI

comună

242

TELEORMAN

151790

ALEXANDRIA

municipiu reşedinţă de judeţ

243

TELEORMAN

151870

ROŞIORI DE VEDE

municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ

244

TELEORMAN

155083

BECIU

comună

245

TELEORMAN

152332

BUZESCU

comună

246

TELEORMAN

152412

CĂLMĂŢUIU

comună

247

TELEORMAN

152617

CRÂNGENI

comună

248

TELEORMAN

153339

MÂRZĂNEŞTI

comună

249

TELEORMAN

151816

NANOV

comună

250

TELEORMAN

154996

NENCIULEŞTI

comună

251

TELEORMAN

153543

PERETU

comună

252

TELEORMAN

153623

PLOPII - SLĂVITEŞTI

comună

253

TELEORMAN

153605

PLOSCA

comună

254

TELEORMAN

151834

POROSCHIA

comună

255

TELEORMAN

153909

RĂSMIREŞTI

comună

256

TELEORMAN

153936

SALCIA

comună

257

TELEORMAN

154497

ŞTOROBĂNEASA

comună

258

TELEORMAN

154834

ŢIGĂNEŞTI

comună

259

TELEORMAN

154790

TROIANUL

comună

260

TIMIŞ

155243

TIMIŞOARA

municipiu reşedinţă de judeţ

261

TIMIŞ

155261

DUMBRĂVIŢA

comună

262

TIMIŞ

155314

GIROC

comună

263

TIMIŞ

157497

LIEBLING

comună

264

TIMIŞ

158010

ORŢIŞOARA

comună

265

TIMIŞ

159446

PĂDURENI

comună

266

TIMIŞ

158779

ŞAG

comună

267

TIMIŞ

158653

SÂNANDREI

comună

268

TIMIŞ

158528

SATCHINEZ

comună

269

TIMIŞ

159035

TORMAC

comună

270

TULCEA

159650

BABADAG

oraş

271

TULCEA

159785

BAIA

comună

272

TULCEA

159847

BEIDAUD

comună

273

TULCEA

160127

CERNA

comună

274

TULCEA

160225

CIUCUROVA

comună

275

TULCEA

160831

MIHAI BRAVU

comună

276

TULCEA

160911

MURIGHIOL

comună

277

TULCEA

160993

NALBANT

comună

278

TULCEA

161179

SARICHIOI

comună

279

TULCEA

161464

TURCOAIA

comună

280

VASLUI

161945

VASLUI

municipiu reşedinţă de judeţ

281

VASLUI

162014

ALBEŞTI

comună

282

VASLUI

162194

BANCA

comună

283

VASLUI

162693

BOGDĂNEŞTI

comună

284

VASLUI

163137

COSTEŞTI

comună

285

VASLUI

163253

DĂNEŞTI

comună

286

VASLUI

167295

FEREŞTI

comună

287

VASLUI

167231

FRUNTIŞENI

comună

288

VASLUI

164133

GRIVIŢA

comună

289

VASLUI

164936

MUNTENII DE JOS

comună

290

VASLUI

167302

MUNTENII DE SUS

comună

291

VASLUI

165719

REBRICEA

comună

292

VASLUI

165817

ROŞIEŞTI

comună

293

VASLUI

166182

TANACU

comună

294

VASLUI

166636

VĂLENI

comună

295

VASLUI

167179

ZORLENI

comună

ANEXA nr. 2F: LISTA unităţilor administrativ-teritoriale amplasate în întregime pe o adâncime de 30 km faţă de frontiera de stat şi de ţărmul Mării Negre, către interior

Nr. crt.

Judeţul

SIRUTA
UAT

Denumirea
UAT

Tip
UAT

1

ARAD

9262

ARAD

municipiu reşedinţă de judeţ

2

ARAD

9459

CHIŞINEU-CRIŞ

oraş

3

ARAD

9495

CURTICI

oraş

4

ARAD

9627

NĂDLAC

oraş

5

ARAD

11584

PECICA

oraş

6

ARAD

12091

SÂNTANA

oraş

7

ARAD

9798

APATEU

comună

8

ARAD

12912

DOROBANŢI

comună

9

ARAD

10827

FELNAC

comună

10

ARAD

10916

GRĂNICERI

comună

11

ARAD

11352

IRATOŞU

comună

12

ARAD

9333

LIVADA

comună

13

ARAD

11398

MACEA

comună

14

ARAD

11423

MIŞCA

comună

15

ARAD

11502

OLARI

comună

16

ARAD

11637

PEREGU MARE

comună

17

ARAD

11735

PILU

comună

18

ARAD

11940

SECUSIGIU

comună

19

ARAD

12206

ŞEITIN

comună

20

ARAD

12037

SEMLAC

comună

21

ARAD

12224

ŞEPREUŞ

comună

22

ARAD

12340

ŞIMAND

comună

23

ARAD

12055

SINTEA MARE

comună

24

ARAD

12126

SOCODOR

comună

25

ARAD

9360

ŞOFRONEA

comună

26

ARAD

12938

ZĂDĂRENI

comună

27

ARAD

12812

ZĂRAND

comună

28

ARAD

12849

ZERIND

comună

29

ARAD

12876

ZIMANDU NOU

comună

30

BIHOR

26564

ORADEA

municipiu reşedinţă de judeţ

31

BIHOR

26975

SALONTA

municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ

32

BIHOR

30915

SĂCUENI

oraş

33

BIHOR

32027

VALEA LUI MIHAI

oraş

34

BIHOR

27169

ABRĂMUŢ

comună

35

BIHOR

27285

AVRAM IANCU

comună

36

BIHOR

27383

BATĂR

comună

37

BIHOR

27436

BIHARIA

comună

38

BIHOR

27631

BORŞ

comună

39

BIHOR

27908

BUDUSLĂU

comună

40

BIHOR

28246

CEFA

comună

41

BIHOR

28415

CETARIU

comună

42

BIHOR

28497

CHERECHIU

comună

43

BIHOR

28530

CHIŞLAZ

comună

44

BIHOR

28665

CIUMEGHIU

comună

45

BIHOR

29001

CURTUIŞENI

comună

46

BIHOR

29092

DIOSIG

comună

47

BIHOR

32195

GEPIU

comună

48

BIHOR

29467

GIRIŞU DE CRIŞ

comună

49

BIHOR

29724

INEU

comună

50

BIHOR

30014

MĂDĂRAŞ

comună

51

BIHOR

30149

NOJORID

comună

52

BIHOR

30274

OŞORHEI

comună

53

BIHOR

32161

PALEU

comună

54

BIHOR

32187

ROŞIORI

comună

55

BIHOR

30988

SĂLACEA

comună

56

BIHOR

31011

SĂLARD

comună

57

BIHOR

28610

SÂNIOB

comună

58

BIHOR

26582

SÂNMARTIN

comună

59

BIHOR

32179

SÂNNICOLAU ROMÂN

comună

60

BIHOR

26653

SÂNTANDREI

comună

61

BIHOR

31128

SÂRBI

comună

62

BIHOR

31333

ŞIMIAN

comună

63

BIHOR

31208

SPINUŞ

comună

64

BIHOR

32153

TĂMĂŞEU

comună

65

BIHOR

31565

TARCEA

comună

66

BIHOR

32201

TOBOLIU

comună

67

BIHOR

31841

TULCA

comună

68

BOTOŞANI

36006

DOROHOI

municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ

69

BOTOŞANI

35946

DARABANI

oraş

70

BOTOŞANI

36060

SĂVENI

oraş

71

BOTOŞANI

39168

ŞTEFĂNEŞTI

oraş

72

BOTOŞANI

40035

ADĂŞENI

comună

73

BOTOŞANI

36131

ALBEŞTI

comună

74

BOTOŞANI

36202

AVRĂMENI

comună

75

BOTOŞANI

36426

BROSCĂUŢI

comună

76

BOTOŞANI

36499

CĂLĂRAŞI

comună

77

BOTOŞANI

39967

CÂNDEŞTI

comună

78

BOTOŞANI

36532

CONCEŞTI

comună

79

BOTOŞANI

36649

CORDĂRENI

comună

80

BOTOŞANI

36809

COŢUŞCA

comună

81

BOTOŞANI

36952

CRISTINEŞTI

comună

82

BOTOŞANI

37057

DÂNGENI

comună

83

BOTOŞANI

37011

DERSCA

comună

84

BOTOŞANI

37100

DOBÂRCENI

comună

85

BOTOŞANI

37173

DRĂGUŞENI

comună

86

BOTOŞANI

37217

DURNEŞTI

comună

87

BOTOŞANI

37397

GEORGE ENESCU

comună

88

BOTOŞANI

37618

HĂNEŞTI

comună

89

BOTOŞANI

37547

HAVÂRNA

comună

90

BOTOŞANI

37672

HILIŞEU-HORIA

comună

91

BOTOŞANI

37734

HLIPICENI

comună

92

BOTOŞANI

37770

HUDEŞTI

comună

93

BOTOŞANI

37823

IBĂNEŞTI

comună

94

BOTOŞANI

39942

LOZNA

comună

95

BOTOŞANI

37912

LUNCA

comună

96

BOTOŞANI

37958

MANOLEASA

comună

97

BOTOŞANI

38161

MIHĂILENI

comună

98

BOTOŞANI

38241

MIHĂLĂŞENI

comună

99

BOTOŞANI

38321

MILEANCA

comună

100

BOTOŞANI

38376

MITOC

comună

101

BOTOŞANI

38492

PĂLTINIŞ

comună

102

BOTOŞANI

38544

POMÂRLA

comună

103

BOTOŞANI

38633

RĂDĂUŢI-PRUT

comună

104

BOTOŞANI

38679

RĂUŞENI

comună

105

BOTOŞANI

38731

RIPICENI

comună

106

BOTOŞANI

38848

ROMÂNEŞTI

comună

107

BOTOŞANI

38893

SANTA MARE

comună

108

BOTOŞANI

39122

ŞENDRICENI

comună

109

BOTOŞANI

39220

ŞTIUBIENI

comună

110

BOTOŞANI

38982

SUHARĂU

comună

111

BOTOŞANI

39266

TODIRENI

comună

112

BOTOŞANI

39328

TRUŞEŞTI

comună

113

BOTOŞANI

39612

VĂCULEŞTI

comună

114

BOTOŞANI

39694

VÂRFU CÂMPULUI

comună

115

BOTOŞANI

39658

VIIŞOARA

comună

116

BOTOŞANI

39792

VLĂSINEŞTI

comună

117

CĂLĂRAŞI

92569

CĂLĂRAŞI

municipiu reşedinţă de judeţ

118

CĂLĂRAŞI

100610

OLTENIŢA

municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ

119

CĂLĂRAŞI

101458

BUDEŞTI

oraş

120

CĂLĂRAŞI

94125

ALEXANDRU ODOBESCU

comună

121

CĂLĂRAŞI

101724

CĂSCIOARELE

comună

122

CĂLĂRAŞI

101804

CHIRNOGI

comună

123

CĂLĂRAŞI

101822

CHISELET

comună

124

CĂLĂRAŞI

93085

CIOCĂNEŞTI

comună

125

CĂLĂRAŞI

180055

CRIVĂŢ

comună

126

CĂLĂRAŞI

102419

CURCANI

comună

127

CĂLĂRAŞI

93325

DICHISENI

comună

128

CĂLĂRAŞI

93441

DOROBANŢU

comună

129

CĂLĂRAŞI

102838

FRĂSINET

comună

130

CĂLĂRAŞI

93664

GRĂDIŞTEA

comună

131

CĂLĂRAŞI

93771

INDEPENDENŢA

comună

132

CĂLĂRAŞI

104083

LUICA

comună

133

CĂLĂRAŞI

104181

MÂNĂSTIREA

comună

134

CĂLĂRAŞI

100638

MITRENI

comună

135

CĂLĂRAŞI

92587

MODELU

comună

136

CĂLĂRAŞI

104751

RADOVANU

comună

137

CĂLĂRAŞI

94312

ROSEŢI

comună

138

CĂLĂRAŞI

105384

ŞOLDANU

comună

139

CĂLĂRAŞI

105259

SPANŢOV

comună

140

CĂLĂRAŞI

105605

ULMENI

comună

141

CĂLĂRAŞI

94606

ULMU

comună

142

CARAŞ - SEVERIN

50923

BĂILE HERCULANE

oraş

143

CARAŞ - SEVERIN

51056

MOLDOVA NOUA

oraş

144

CARAŞ - SEVERIN

51118

ORAVIŢA

oraş

145

CARAŞ - SEVERIN

51387

BERLIŞTE

comună

146

CARAŞ - SEVERIN

51449

BERZASCA

comună

147

CARAŞ - SEVERIN

51840

CĂRBUNARI

comună

148

CARAŞ - SEVERIN

51948

CICLOVA ROMÂNĂ

comună

149

CARAŞ - SEVERIN

51984

CIUCHICI

comună

150

CARAŞ - SEVERIN

52035

CIUDANOVIŢA

comună

151

CARAŞ - SEVERIN

53489

CORONINI

comună

152

CARAŞ - SEVERIN

52570

DALBOŞEŢ

comună

153

CARAŞ - SEVERIN

52650

DOCLIN

comună

154

CARAŞ - SEVERIN

52696

DOGNECEA

comună

155

CARAŞ - SEVERIN

52856

FOROTIC

comună

156

CARAŞ - SEVERIN

52909

GÂRNIC

comună

157

CARAŞ - SEVERIN

52954

GORUIA

comună

158

CARAŞ - SEVERIN

52990

GRĂDINARI

comună

159

CARAŞ - SEVERIN

53167

LUPAC

comună

160

CARAŞ - SEVERIN

53345

NAIDĂŞ

comună

161

CARAŞ - SEVERIN

53513

POJEJENA

comună

162

CARAŞ - SEVERIN

53675

RĂCĂŞDIA

comună

163

CARAŞ - SEVERIN

53791

SASCA MONTANĂ

comună

164

CARAŞ - SEVERIN

53853

SICHEVIŢA

comună

165

CARAŞ - SEVERIN

54109

SOCOL

comună

166

CARAŞ - SEVERIN

54163

ŞOPOTU NOU

comună

167

CARAŞ - SEVERIN

54305

TICVANIU MARE

comună

168

CARAŞ - SEVERIN

54387

TOPLEŢ

comună

169

CARAŞ - SEVERIN

54500

VĂRĂDIA

comună

170

CARAŞ - SEVERIN

54573

VRANI

comună

171

CONSTANŢA

60419

CONSTANŢA

municipiu reşedinţă de judeţ

172

CONSTANŢA

60482

MANGALIA

municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ

173

CONSTANŢA

61069

BĂNEASA

oraş

174

CONSTANŢA

60455

EFORIE

oraş

175

CONSTANŢA

62360

MURFATLAR

oraş

176

CONSTANŢA

60507

NĂVODARI

oraş

177

CONSTANŢA

62397

NEGRU VODĂ

oraş

178

CONSTANŢA

60687

OVIDIU

oraş

179

CONSTANŢA

60534

TECHIRGHIOL

oraş

180

CONSTANŢA

60598

23 AUGUST

comună

181

CONSTANŢA

60883

ADAMCLISI

comună

182

CONSTANŢA

60570

AGIGEA

comună

183

CONSTANŢA

60945

ALBEŞTI

comună

184

CONSTANŢA

61005

ALIMAN

comună

185

CONSTANŢA

63198

AMZACEA

comună

186

CONSTANŢA

63294

BĂRĂGANU

comună

187

CONSTANŢA

61121

CASTELU

comună

188

CONSTANŢA

61167

CERCHEZU

comună

189

CONSTANŢA

61210

CHIRNOGENI

comună

190

CONSTANŢA

61318

COBADIN

comună

191

CONSTANŢA

61452

COMANA

comună

192

CONSTANŢA

61513

CORBU

comună

193

CONSTANŢA

63286

COSTINEŞTI

comună

194

CONSTANŢA

61620

CUMPĂNA

comună

195

CONSTANŢA

63300

CUZA VODĂ

comună

196

CONSTANŢA

61675

DELENI

comună

197

CONSTANŢA

61737

DOBROMIR

comună

198

CONSTANŢA

63161

DUMBRĂVENI

comună

199

CONSTANŢA

61871

INDEPENDENŢA

comună

200

CONSTANŢA

61951

ION CORVIN

comună

201

CONSTANŢA

62020

ISTRIA

comună

202

CONSTANŢA

60632

LIMANU

comună

203

CONSTANŢA

62057

LIPNIŢA

comună

204

CONSTANŢA

63152

LUMINA

comună

205

CONSTANŢA

62137

MERENI

comună

206

CONSTANŢA

62253

MIHAI VITEAZU

comună

207

CONSTANŢA

62191

MIHAIL KOGĂLNICEANU

comună

208

CONSTANŢA

62486

OLTINA

comună

209

CONSTANŢA

62538

OSTROV

comună

210

CONSTANŢA

62672

PECINEAGA

comună

211

CONSTANŢA

62761

POARTA ALBĂ

comună

212

CONSTANŢA

62878

SĂCELE

comună

213

CONSTANŢA

63072

TOPRAISAR

comună

214

CONSTANŢA

60721

TUZLA

comună

215

CONSTANŢA

63125

VALU LUI TRAIAN

comună

216

DOLJ

70316

BĂILEŞTI

municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ

217

DOLJ

70352

CALAFAT

municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ

218

DOLJ

70879

BECHET

oraş

219

DOLJ

72007

DĂBULENI

oraş

220

DOLJ

70520

AFUMAŢI

comună

221

DOLJ

70940

BÂRCA

comună

222

DOLJ

70897

BISTREŢ

comună

223

DOLJ

71607

CĂLĂRAŞI

comună

224

DOLJ

71518

CARAULA

comună

225

DOLJ

74867

CÂRNA

comună

226

DOLJ

74842

CATANE

comună

227

DOLJ

71787

CETATE

comună

228

DOLJ

71858

CIUPERCENII NOI

comună

229

DOLJ

71956

DANEŢI

comună

230

DOLJ

72034

DESA

comună

231

DOLJ

72098

DOBREŞTI

comună

232

DOLJ

72383

GALICEA MARE

comună

233

DOLJ

74891

GALICIUICA

comună

234

DOLJ

72579

GÂNGIOVA

comună

235

DOLJ

74907

GHIDICI

comună

236

DOLJ

72463

GIGHERA

comună

237

DOLJ

72533

GIURGIŢA

comună

238

DOLJ

72640

GOICEA

comună

239

DOLJ

72882

IZVOARE

comună

240

DOLJ

72980

MĂCEŞU DE JOS

comună

241

DOLJ

73013

MĂCEŞU DE SUS

comună

242

DOLJ

73031

MAGLAVIT

comună

243

DOLJ

73335

MOŢĂŢEI

comună

244

DOLJ

73460

NEGOI

comună

245

DOLJ

73567

OSTROVENI

comună

246

DOLJ

73665

PISCU VECHI

comună

247

DOLJ

73709

PLENIŢA

comună

248

DOLJ

73736

POIANA MARE

comună

249

DOLJ

73905

RAST

comună

250

DOLJ

73996

SADOVA

comună

251

DOLJ

74108

SEACA DE CÂMP

comună

252

DOLJ

74224

SILIŞTEA CRUCII

comună

253

DOLJ

74536

UNIREA

comună

254

DOLJ

74554

URZICUŢA

comună

255

DOLJ

74581

VALEA STANCIULUI

comună

256

DOLJ

74705

VERBIŢA

comună

257

GALAŢI

75098

GALAŢI

municipiu reşedinţă de judeţ

258

GALAŢI

75338

BEREŞTI

oraş

259

GALAŢI

75472

TÂRGU BUJOR

oraş

260

GALAŢI

75668

BĂLENI

comună

261

GALAŢI

75686

BĂNEASA

comună

262

GALAŢI

75356

BEREŞTI-MERIA

comună

263

GALAŢI

75864

CAVADINEŞTI

comună

264

GALAŢI

76139

CUCA

comună

265

GALAŢI

76255

FÂRŢĂNEŞTI

comună

266

GALAŢI

76282

FOLTEŞTI

comună

267

GALAŢI

76317

FRUMUŞIŢA

comună

268

GALAŢI

76638

JORĂŞTI

comună

269

GALAŢI

76718

MĂSTĂCANI

comună

270

GALAŢI

76932

OANCEA

comună

271

GALAŢI

77561

RĂDEŞTI

comună

272

GALAŢI

77082

REDIU

comună

273

GALAŢI

77126

SCÂNTEIEŞTI

comună

274

GALAŢI

77153

SCHELA

comună

275

GALAŢI

75114

ŞENDRENI

comună

276

GALAŢI

77288

SUCEVENI

comună

277

GALAŢI

77601

SUHURLUI

comună

278

GALAŢI

77331

TULUCEŞTI

comună

279

GALAŢI

75150

VÂNĂTORI

comună

280

GALAŢI

77509

VÂRLEZI

comună

281

GALAŢI

77536

VLĂDEŞTI

comună

282

GALAŢI

77595

CUZA VODĂ

comună

283

GALAŢI

77224

SMÂRDAN

comună

284

GIURGIU

100521

GIURGIU

municipiu reşedinţă de judeţ

285

GIURGIU

101001

BĂNEASA

comună

286

GIURGIU

101662

CĂLUGĂRENI

comună

287

GIURGIU

102071

COLIBAŞI

comună

288

GIURGIU

102106

COMANA

comună

289

GIURGIU

102446

DAIA

comună

290

GIURGIU

102909

FRĂTEŞTI

comună

291

GIURGIU

103194

GĂUJANI

comună

292

GIURGIU

103309

GOGOŞARI

comună

293

GIURGIU

103372

GOSTINARI

comună

294

GIURGIU

103354

GOSTINU

comună

295

GIURGIU

103470

GREACA

comună

296

GIURGIU

179757

HERĂŞTI

comună

297

GIURGIU

103639

HOTARELE

comună

298

GIURGIU

179766

ISVOARELE

comună

299

GIURGIU

179739

MALU

comună

300

GIURGIU

104118

MIHAI BRAVU

comună

301

GIURGIU

104519

OINACU

comună

302

GIURGIU

104680

PRUNDU

comună

303

GIURGIU

104715

PUTINEIU

comună

304

GIURGIU

100549

SLOBOZIA

comună

305

GIURGIU

105295

STĂNEŞTI

comună

306

GIURGIU

105776

VALEA DRAGULUI

comună

307

GIURGIU

105874

VĂRĂŞTI

comună

308

GIURGIU

105909

VEDEA

comună

309

IAŞI

95060

IAŞI

municipiu reşedinţă de judeţ

310

IAŞI

95667

ANDRIEŞENI

comună

311

IAŞI

95747

ARONEANU

comună

312

IAŞI

95088

BÂRNOVA

comună

313

IAŞI

95943

BIVOLARI

comună

314

IAŞI

96192

CIORTEŞTI

comună

315

IAŞI

96254

CIUREA

comună

316

IAŞI

96370

COMARNA

comună

317

IAŞI

96423

COSTULENI

comună

318

IAŞI

96593

COZMEŞTI

comună

319

IAŞI

96888

DOBROVĂŢ

comună

320

IAŞI

96904

DOLHEŞTI

comună

321

IAŞI

100317

FÂNTÂNELE

comună

322

IAŞI

97090

GOLĂIEŞTI

comună

323

IAŞI

97189

GORBAN

comună

324

IAŞI

97241

GRAJDURI

comună

325

IAŞI

97321

GROPNIŢA

comună

326

IAŞI

97394

GROZEŞTI

comună

327

IAŞI

95159

HOLBOCA

comună

328

IAŞI

97679

LEŢCANI

comună

329

IAŞI

97919

MIROSLAVA

comună

330

IAŞI

98202

MOŞNA

comună

331

IAŞI

98257

MOVILENI

comună

332

IAŞI

98337

PLUGARI

comună

333

IAŞI

98505

POPRICANI

comună

334

IAŞI

98603

PRISĂCANI

comună

335

IAŞI

98649

PROBOTA

comună

336

IAŞI

98685

RĂDUCĂNENI

comună

337

IAŞI

95239

REDIU

comună

338

IAŞI

98738

ROMÂNEŞTI

comună

339

IAŞI

100344

ROŞCANI

comună

340

IAŞI

98827

SCHITU DUCA

comună

341

IAŞI

99370

ŞIPOTE

comună

342

IAŞI

99879

ŢIGĂNAŞI

comună

343

IAŞI

95293

TOMEŞTI

comună

344

IAŞI

99600

TRIFEŞTI

comună

345

IAŞI

99922

ŢUŢORA

comună

346

IAŞI

96003

UNGHENI

comună

347

IAŞI

100353

VALEA LUPULUI

comună

348

IAŞI

100004

VICTORIA

comună

349

IAŞI

100148

VLĂDENI

comună

350

MARAMUREŞ

106559

SIGHETU MARMAŢIEI

municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ

351

MARAMUREŞ

106746

BORŞA

oraş

352

MARAMUREŞ

106979

VIŞEU DE SUS

oraş

353

MARAMUREŞ

107314

BÂRSANA

comună

354

MARAMUREŞ

107270

BISTRA

comună

355

MARAMUREŞ

107350

BOCICOIU MARE

comună

356

MARAMUREŞ

107403

BOGDAN VODĂ

comună

357

MARAMUREŞ

107546

CĂLINEŞTI

comună

358

MARAMUREŞ

107715

CÂMPULUNG LA TISA

comună

359

MARAMUREŞ

107975

DESEŞTI

comună

360

MARAMUREŞ

108151

GIULEŞTI

comună

361

MARAMUREŞ

108240

LEORDINA

comună

362

MARAMUREŞ

108400

OCNA ŞUGATAG

comună

363

MARAMUREŞ

179864

ONCEŞTI

comună

364

MARAMUREŞ

108455

PETROVA

comună

365

MARAMUREŞ

108473

POIENILE DE SUB MUNTE

comună

366

MARAMUREŞ

179604

POIENILE IZEI

comună

367

MARAMUREŞ

108552

REMEŢI

comună

368

MARAMUREŞ

108598

REPEDEA

comună

369

MARAMUREŞ

108614

RONA DE JOS

comună

370

MARAMUREŞ

108632

RONA DE SUS

comună

371

MARAMUREŞ

108669

ROZAVLEA

comună

372

MARAMUREŞ

108696

RUSCOVA

comună

373

MARAMUREŞ

108945

SĂPÂNŢA

comună

374

MARAMUREŞ

106620

SARASĂU

comună

375

MARAMUREŞ

179613

ŞIEU

comună

376

MARAMUREŞ

109005

STRÂMTURA

comună

377

MARAMUREŞ

106648

VADU IZEI

comună

378

MARAMUREŞ

109504

VIŞEU DE JOS

comună

379

MEHEDINŢI

109773

DROBETA - TURNU SEVERIN

municipiu reşedinţă de judeţ

380

MEHEDINŢI

110063

ORŞOVA

municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ

381

MEHEDINŢI

110232

VÂNJU MARE

oraş

382

MEHEDINŢI

110688

BÂLVĂNEŞTI

comună

383

MEHEDINŢI

114060

BRANIŞTEA

comună

384

MEHEDINŢI

110820

BREZNIŢA-OCOL

comună

385

MEHEDINŢI

110875

BROŞTENI

comună

386

MEHEDINŢI

110946

BURILA MARE

comună

387

MEHEDINŢI

111097

CĂZĂNEŞTI

comună

388

MEHEDINŢI

111220

CIREŞU

comună

389

MEHEDINŢI

111417

CORLĂŢEL

comună

390

MEHEDINŢI

111444

CUJMIR

comună

391

MEHEDINŢI

111550

DÂRVARI

comună

392

MEHEDINŢI

111480

DEVESEL

comună

393

MEHEDINŢI

112904

DUBOVA

comună

394

MEHEDINŢI

112245

EŞELNIŢA

comună

395

MEHEDINŢI

111783

GÂRLA MARE

comună

396

MEHEDINŢI

111818

GODEANU

comună

397

MEHEDINŢI

111863

GOGOŞU

comună

398

MEHEDINŢI

112030

GRUIA

comună

399

MEHEDINŢI

112076

HINOVA

comună

400

MEHEDINŢI

112129

HUSNICIOARA

comună

401

MEHEDINŢI

112263

ILOVĂŢ

comună

402

MEHEDINŢI

112334

ILOVIŢA

comună

403

MEHEDINŢI

112469

IZVORU BÂRZII

comună

404

MEHEDINŢI

112548

JIANA

comună

405

MEHEDINŢI

112600

LIVEZILE

comună

406

MEHEDINŢI

112664

MALOVĂŢ

comună

407

MEHEDINŢI

112744

OBÂRŞIA DE CÂMP

comună

408

MEHEDINŢI

112771

OPRIŞOR

comună

409

MEHEDINŢI

112879

PĂTULELE

comună

410

MEHEDINŢI

112959

PODENI

comună

411

MEHEDINŢI

113153

POROINA MARE

comună

412

MEHEDINŢI

113206

PRISTOL

comună

413

MEHEDINŢI

113233

PRUNIŞOR

comună

414

MEHEDINŢI

113395

PUNGHINA

comună

415

MEHEDINŢI

113466

ROGOVA

comună

416

MEHEDINŢI

113493

SALCIA

comună

417

MEHEDINŢI

109826

ŞIMIAN

comună

418

MEHEDINŢI

113625

ŞIŞEŞTI

comună

419

MEHEDINŢI

113607

SVINIŢA

comună

420

MEHEDINŢI

113732

TÂMNA

comună

421

MEHEDINŢI

113849

VÂNĂTORI

comună

422

MEHEDINŢI

113894

VÂNJULEŢ

comună

423

MEHEDINŢI

114079

VRATA

comună

424

OLT

125542

CORABIA

oraş

425

OLT

125962

BRASTAVĂŢU

comună

426

OLT

126077

BUCINIŞU

comună

427

OLT

126148

CILIENI

comună

428

OLT

125588

GÂRCOV

comună

429

OLT

127126

GIUVĂRĂŞTI

comună

430

OLT

130320

GRĂDINILE

comună

431

OLT

127224

GROJDIBODU

comună

432

OLT

130339

GURA PADINII

comună

433

OLT

127251

IANCA

comună

434

OLT

127368

IZBICENI

comună

435

OLT

127750

OBÂRŞIA

comună

436

OLT

127938

ORLEA

comună

437

OLT

128588

RUSĂNEŞTI

comună

438

OLT

128613

SCĂRIŞOARA

comună

439

OLT

129282

ŞTEFAN CEL MARE

comună

440

OLT

129184

STUDINA

comună

441

OLT

129460

TIA MARE

comună

442

OLT

129629

URZICA

comună

443

OLT

129718

VĂDASTRA

comună

444

OLT

129745

VĂDĂSTRIŢA

comună

445

OLT

129898

VIŞINA

comună

446

OLT

130375

VIŞINA NOUĂ

comună

447

SATU MARE

136483

SATU MARE

municipiu reşedinţă de judeţ

448

SATU MARE

136526

CAREI

municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ

449

SATU MARE

138039

LIVADA

oraş

450

SATU MARE

136599

NEGREŞTI-OAŞ

oraş

451

SATU MARE

179873

AGRIŞ

comună

452

SATU MARE

136768

ANDRID

comună

453

SATU MARE

136919

BĂTARCI

comună

454

SATU MARE

137032

BERVENI

comună

455

SATU MARE

137069

BIXAD

comună

456

SATU MARE

137185

BOTIZ

comună

457

SATU MARE

137229

CĂLINEŞTI-OAŞ

comună

458

SATU MARE

137274

CĂMĂRZANA

comună

459

SATU MARE

179677

CĂMIN

comună

460

SATU MARE

136553

CĂPLENI

comună

461

SATU MARE

137292

CĂUAŞ

comună

462

SATU MARE

137407

CERTEZE

comună

463

SATU MARE

179882

CIUMEŞTI

comună

464

SATU MARE

137443

CRAIDOROLŢ

comună

465

SATU MARE

137611

DOBA

comună

466

SATU MARE

137675

DOROLŢ

comună

467

SATU MARE

137728

FOIENI

comună

468

SATU MARE

137746

GHERŢA MICĂ

comună

469

SATU MARE

137764

HALMEU

comună

470

SATU MARE

137960

LAZURI

comună

471

SATU MARE

138084

MEDIEŞU AURIT

comună

472

SATU MARE

138164

MICULA

comună

473

SATU MARE

138208

MOFTIN

comună

474

SATU MARE

138280

ODOREU

comună

475

SATU MARE

138351

ORAŞU NOU

comună

476

SATU MARE

138431

PĂULEŞTI

comună

477

SATU MARE

138501

PETREŞTI

comună

478

SATU MARE

138538

PIR

comună

479

SATU MARE

138574

PIŞCOLT

comună

480

SATU MARE

180028

PORUMBEŞTI

comună

481

SATU MARE

180091

RACŞA

comună

482

SATU MARE

138663

SANISLĂU

comună

483

SATU MARE

138734

SANTĂU

comună

484

SATU MARE

139009

TARNA MARE

comună

485

SATU MARE

139143

TÂRŞOLŢ

comună

486

SATU MARE

139054

TEREBEŞTI

comună

487

SATU MARE

139107

TIREAM

comună

488

SATU MARE

139170

TURŢ

comună

489

SATU MARE

139214

TURULUNG

comună

490

SATU MARE

139250

URZICENI

comună

491

SATU MARE

139330

VAMA

comună

492

SATU MARE

139358

VETIŞ

comună

493

SUCEAVA

146628

RĂDĂUŢI

municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ

494

SUCEAVA

146931

MILIŞĂUŢI

oraş

495

SUCEAVA

146655

SIRET

oraş

496

SUCEAVA

146708

SOLCA

oraş

497

SUCEAVA

151095

VICOVU DE SUS

oraş

498

SUCEAVA

146860

ARBORE

comună

499

SUCEAVA

146995

BĂLCĂUŢI

comună

500

SUCEAVA

147036

BILCA

comună

501

SUCEAVA

147205

BREAZA

comună

502

SUCEAVA

147241

BRODINA

comună

503

SUCEAVA

151521

BURLA

comună

504

SUCEAVA

147580

CALAFINDEŞTI

comună

505

SUCEAVA

147713

CÂRLIBABA

comună

506

SUCEAVA

148293

DORNEŞTI

comună

507

SUCEAVA

148667

FRĂTĂUŢII NOI

comună

508

SUCEAVA

148694

FRĂTĂUŢII VECHI

comună

509

SUCEAVA

148872

GĂLĂNEŞTI

comună

510

SUCEAVA

148916

GRĂMEŞTI

comună

511

SUCEAVA

148970

GRĂNICEŞTI

comună

512

SUCEAVA

149101

HORODNIC DE JOS

comună

513

SUCEAVA

151479

HORODNIC DE SUS

comună

514

SUCEAVA

151442

IASLOVĂŢ

comună

515

SUCEAVA

149183

IZVOARELE SUCEVEI

comună

516

SUCEAVA

149290

MARGINEA

comună

517

SUCEAVA

149502

MOLDOVA-SULIŢA

comună

518

SUCEAVA

149539

MOLDOVIŢA

comună

519

SUCEAVA

149584

MUŞENIŢA

comună

520

SUCEAVA

150043

PUTNA

comună

521

SUCEAVA

150196

SATU MARE

comună

522

SUCEAVA

151460

ŞERBĂUŢI

comună

523

SUCEAVA

150294

STRAJA

comună

524

SUCEAVA

150418

SUCEVIŢA

comună

525

SUCEAVA

150702

ULMA

comună

526

SUCEAVA

151077

VICOVU DE JOS

comună

527

SUCEAVA

151558

VOITINEL

comună

528

SUCEAVA

151120

VOLOVĂŢ

comună

529

SUCEAVA

151246

ZAMOSTEA

comună

530

SUCEAVA

151344

ZVORIŞTEA

comună

531

TELEORMAN

151683

TURNU MĂGURELE

municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ

532

TELEORMAN

151978

ZIMNICEA

oraş

533

TELEORMAN

152127

BOGDANA

comună

534

TELEORMAN

152234

BRAGADIRU

comună

535

TELEORMAN

152252

BRÂNCENI

comună

536

TELEORMAN

152314

BUJORU

comună

537

TELEORMAN

152500

CERVENIA

comună

538

TELEORMAN

151709

CIUPERCENI

comună

539

TELEORMAN

152564

CONŢEŞTI

comună

540

TELEORMAN

152662

CRÂNGU

comună

541

TELEORMAN

155109

DRACEA

comună

542

TELEORMAN

155118

FÂNTÂNELE

comună

543

TELEORMAN

152993

FRUMOASA

comună

544

TELEORMAN

152948

FURCULEŞTI

comună

545

TELEORMAN

151736

ISLAZ

comună

546

TELEORMAN

153106

IZVOARELE

comună

547

TELEORMAN

153124

LISA

comună

548

TELEORMAN

151763

LIŢA

comună

549

TELEORMAN

153151

LUNCA

comună

550

TELEORMAN

153400

NĂSTURELU

comună

551

TELEORMAN

153561

PIATRA

comună

552

TELEORMAN

153589

PIETROŞANI

comună

553

TELEORMAN

153829

PUTINEIU

comună

554

TELEORMAN

155145

SAELELE

comună

555

TELEORMAN

154139

SEACA

comună

556

TELEORMAN

154184

SEGARCEA-VALE

comună

557

TELEORMAN

154344

SLOBOZIA MÂNDRA

comună

558

TELEORMAN

154380

SMÂRDIOASA

comună

559

TELEORMAN

154460

SUHAIA

comună

560

TELEORMAN

154736

TRAIAN

comună

561

TELEORMAN

155154

UDA-CLOCOCIOV

comună

562

TELEORMAN

154914

VIIŞOARA

comună

563

TIMIŞ

156357

CIACOVA

oraş

564

TIMIŞ

155458

DETA

oraş

565

TIMIŞ

157086

GĂTAIA

oraş

566

TIMIŞ

155494

JIMBOLIA

oraş

567

TIMIŞ

155528

SÂNNICOLAU MARE

oraş

568

TIMIŞ

155591

BANLOC

comună

569

TIMIŞ

155724

BEBA VECHE

comună

570

TIMIŞ

155760

BECICHERECU MIC

comună

571

TIMIŞ

155911

BILED

comună

572

TIMIŞ

159366

BIRDA

comună

573

TIMIŞ

156213

CĂRPINIŞ

comună

574

TIMIŞ

156259

CENAD

comună

575

TIMIŞ

156277

CENEI

comună

576

TIMIŞ

159375

CHECEA

comună

577

TIMIŞ

156437

COMLOŞU MARE

comună

578

TIMIŞ

156669

DENTA

comună

579

TIMIŞ

159384

DUDEŞTII NOI

comună

580

TIMIŞ

156712

DUDEŞTII VECHI

comună

581

TIMIŞ

157004

FOENI

comună

582

TIMIŞ

159400

GHILAD

comună

583

TIMIŞ

157273

GIERA

comună

584

TIMIŞ

157317

GIULVĂZ

comună

585

TIMIŞ

159419

GOTTLOB

comună

586

TIMIŞ

159428

IECEA MARE

comună

587

TIMIŞ

157362

JAMU MARE

comună

588

TIMIŞ

157424

JEBEL

comună

589

TIMIŞ

157451

LENAUHEIM

comună

590

TIMIŞ

159491

LIVEZILE

comună

591

TIMIŞ

157530

LOVRIN

comună

592

TIMIŞ

157781

MORAVIŢA

comună

593

TIMIŞ

159525

OTELEC

comună

594

TIMIŞ

159437

PARŢA

comună

595

TIMIŞ

158065

PECIU NOU

comună

596

TIMIŞ

158109

PERIAM

comună

597

TIMIŞ

159507

PESAC

comună

598

TIMIŞ

158564

SĂCĂLAZ

comună

599

TIMIŞ

159464

ŞANDRA

comună

600

TIMIŞ

158699

SÂNMIHAIU ROMÂN

comună

601

TIMIŞ

158733

SÂNPETRU MARE

comună

602

TIMIŞ

159455

SARAVALE

comună

603

TIMIŞ

158859

TEREMIA MARE

comună

604

TIMIŞ

159473

TOMNATIC

comună

605

TIMIŞ

159142

UIVAR

comună

606

TIMIŞ

159482

VĂLCANI

comună

607

TIMIŞ

159213

VARIAŞ

comună

608

TIMIŞ

159339

VOITEG

comună

609

TULCEA

159614

TULCEA

municipiu reşedinţă de judeţ

610

TULCEA

159687

ISACCEA

oraş

611

TULCEA

159730

MĂCIN

oraş

612

TULCEA

159767

SULINA

oraş

613

TULCEA

161552

BEŞTEPE

comună

614

TULCEA

159883

C.A. ROSETTI

comună

615

TULCEA

159945

CARCALIU

comună

616

TULCEA

160092

CEAMURLIA DE JOS

comună

617

TULCEA

160047

CEATALCHIOI

comună

618

TULCEA

160172

CHILIA VECHE

comună

619

TULCEA

160261

CRIŞAN

comună

620

TULCEA

160387

FRECĂŢEI

comună

621

TULCEA

160430

GRECI

comună

622

TULCEA

160458

GRINDU

comună

623

TULCEA

160476

HAMCEARCA

comună

624

TULCEA

160528

HORIA

comună

625

TULCEA

161525

I. C. BRĂTIANU

comună

626

TULCEA

160564

IZVOARELE

comună

627

TULCEA

160617

JIJILA

comună

628

TULCEA

160644

JURILOVCA

comună

629

TULCEA

160680

LUNCAVIŢA

comună

630

TULCEA

160724

MAHMUDIA

comună

631

TULCEA

160779

MALIUC

comună

632

TULCEA

160877

MIHAIL KOGĂLNICEANU

comună

633

TULCEA

161035

NICULIŢEL

comună

634

TULCEA

161053

NUFĂRU

comună

635

TULCEA

161133

PARDINA

comună

636

TULCEA

161231

SFÂNTU GHEORGHE

comună

637

TULCEA

161286

SMÂRDAN

comună

638

TULCEA

161302

SOMOVA

comună

639

TULCEA

161543

VĂCĂRENI

comună

640

TULCEA

161482

VALEA NUCARILOR

comună

641

TULCEA

161561

VALEA TEILOR

comună

642

VASLUI

161829

HUŞI

municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ

643

VASLUI

164981

MURGENI

oraş

644

VASLUI

162149

ARSURA

comună

645

VASLUI

162498

BEREZENI

comună

646

VASLUI

162559

BLĂGEŞTI

comună

647

VASLUI

162871

BOŢEŞTI

comună

648

VASLUI

162924

BUNEŞTI - AVEREŞTI

comună

649

VASLUI

163002

CODĂEŞTI

comună

650

VASLUI

163208

CREŢEŞTI

comună

651

VASLUI

164277

DIMITRIE CANTEMIR

comună

652

VASLUI

167286

DODEŞTI

comună

653

VASLUI

163618

DRÂNCENI

comună

654

VASLUI

163681

DUDA-EPURENI

comună

655

VASLUI

163789

EPURENI

comună

656

VASLUI

163832

FĂLCIU

comună

657

VASLUI

163903

GĂGEŞTI

comună

658

VASLUI

164197

HOCENI

comună

659

VASLUI

164749

LUNCA BANULUI

comună

660

VASLUI

164829

MĂLUŞTENI

comună

661

VASLUI

164892

MICLEŞTI

comună

662

VASLUI

165069

OLTENEŞTI

comună

663

VASLUI

165185

PĂDURENI

comună

664

VASLUI

165899

SOLEŞTI

comună

665

VASLUI

165979

STĂNILEŞTI

comună

666

VASLUI

166137

ŞULETEA

comună

667

VASLUI

166235

TĂCUTA

comună

668

VASLUI

166315

TĂTĂRANI

comună

669

VASLUI

166672

VETRIŞOAIA

comună

670

VASLUI

166707

VIIŞOARA

comună

671

VASLUI

166770

VINDEREI

comună

672

VASLUI

167035

VUTCANI

comună


ANEXA nr. 3:
NORME METODOLOGICE din 12 mai 2014 pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, în scopul obţinerii avizului specific al Ministerului Culturii

Art. 1

Prezentele norme metodologice reglementează procedurile privind emiterea avizului specific al Ministerului Culturii pentru vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, pe care se află situri arheologice, în care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător, în conformitate cu prevederile alin. (4) al art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege.

Art. 2

(1)Înainte de demararea procedurilor prevăzute la art. 6 din lege, la solicitarea vânzătorului, în termen de 3 zile de la înregistrarea cererii, primăria eliberează o adresă conform modelului din anexa nr. 3 A, prin care se comunică dacă este sau nu este necesar avizul specific al Ministerului Culturii. În cazul în care avizul specific este necesar, un exemplar original al adresei se comunică de către primărie biroului de cadastru şi publicitate imobiliară competent, în vederea notării în cartea funciară, cu scutire de la plata tarifului.

(2)Vânzătorul va prezenta notarului public adresa prevăzută la alin. (1), la încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

(3)Avizul specific al Ministerului Culturii se eliberează prin direcţia judeţeană pentru cultură.

(4)Pentru emiterea avizul specific vânzătorul va depune la direcţia judeţeană pentru cultură o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 3B.

(5)Direcţia judeţeană pentru cultură va verifica în termen de 3 zile lucrătoare documentaţia depusă şi va emite avizul specific care poate fi favorabil, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3C, sau negativ, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3D.

(6)La eliberarea avizului specific se vor avea în vedere următoarele elemente:

a)amplasamentul terenului, identificat conform planului de amplasament şi delimitare a imobilului întocmit în sistemul naţional de proiecţie Sterografic 1970, eliberat de oficiu ca urmare a recepţiei documentaţiei cadastrale pentru imobilul în privinţa căruia s-a solicitat avizul;

b)prezenţa patrimoniului arheologic;

c)implicaţiile asupra conservării patrimoniului arheologic.

(7)În cazul în care documentele ce însoţesc cererea menţionată la alin. (4) nu sunt lizibile, sunt incomplete sau există neconcordanţe în documentaţie, direcţia judeţeană pentru cultură va emite un aviz specific negativ motivat pe care îl va comunica vânzătorului, primăriei, structurii teritoriale a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Avizul specific negativ se comunică în original biroului de cadastru şi publicitate imobiliară competent, în vederea notării lui în cartea funciară, cu scutire de la plata tarifului.

(8)Avizul specific negativ se radiază din cartea funciară în baza unui aviz specific favorabil, ulterior emis, la cererea vânzătorului, sau a unei hotărâri judecătoreşti definitive.

(9)În vederea emiterii unui nou aviz, vânzătorul va depune o nouă cerere în acest sens, urmând ca termenul de 20 de zile lucrătoare să curgă de la data înregistrării noilor documente.

(10)În situaţia în care după depunerea noii cereri prevăzute la alin. (9) se emite un aviz specific favorabil, direcţia judeţeană pentru cultură îl va comunica vânzătorului, primăriei, structurii teritoriale a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Avizul specific favorabil se comunică în original biroului de cadastru şi publicitate imobiliară competent, în vederea notării lui în cartea funciară, cu scutire de la plata tarifului.

(11)Avizul specific emis de direcţia judeţeană pentru cultură va fi comunicat vânzătorului prin orice mijloc care poate confirma transmiterea şi recepţia lui.

(12)După emitere, un exemplar al avizului se publică pe site-ul direcţiei judeţene pentru cultură în termen de două zile de la emiterea acestuia.

(13)Avizul specific este valabil 6 luni de la data comunicării către vânzător. Avizul specific este valabil şi ulterior împlinirii acestui termen, dacă părţile au încheiat în perioada sa de valabilitate un antecontract sau un pact de opţiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a fost emis.

Art. 3

Prezentele norme metodologice nu se aplică procedurii privind preemţiunea în cazul transferului dreptului de proprietate prin vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe care sunt situate situri arheologice clasate ca monumente istorice, care se supune dispoziţiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare.

-****-

ANEXĂ nr. 3A:

- Model -

Judeţul

Nr. ................ din ...............

Unitatea administrativ-teritorială

Primar

Numele şi prenumele

Secretar primărie

Numele şi prenumele

ADRESA

În baza cererii depuse de ......................., CNP ...................., domiciliat în str. .................. nr. ............, bl. ........, sc. ......, ap. ........, judeţul/sectorul ........, telefon ......, act de identitate ............ seria .............. nr. .............., eliberat de .............. la data ..................., în calitate de vânzător, şi înregistrată la primărie cu nr. ........... din ...............,

ţinând cont de prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, pentru terenul în suprafaţă de ........... ha identificat cu număr cadastral ............., înscris în cartea funciară nr. .......... a localităţii ................, prin prezenta adresă se certifică următoarele:

- pe terenul agricol situat în extravilan se află situri arheologice, au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător: Da* |_| Nu |_|

__

* Dacă această opţiune este bifată, avizul specific al Ministerului Culturii este necesar.

- pe terenul agricol situat în extravilan se află situri arheologice clasate ca monument istoric:

Da* |_| Nu |_|

___

* Dacă această opţiune este bifată, vânzarea-cumpărarea se supune dispoziţiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare.

Se întocmeşte în 4 exemplare, din care unul pentru solicitant, unul pentru primărie, unul pentru direcţia judeţeană pentru cultură şi unul pentru biroul de cadastru şi publicitate imobiliară competent.

Primar,

................

L.S.

Secretar,

...............

ANEXA nr. 3B:

(1)_

- Model persoană fizică -

Către:

Direcţia pentru Cultură a Judeţului .....................

CERERE pentru eliberarea avizului specific

1.Subsemnatul/Subsemnata, .........................., CNP ....................., în calitate de ..................., identificat cu .................. seria .......... nr. ........., data şi locul naşterii ........................, localitatea ...................., judeţul/ţara ......................,

2.cu domiciliul în: localitatea ...................., str. ............... nr. ..., bl. .........., sc. ........, et. ........, ap. ........., judeţul/sectorul .........., cod poştal ............, ţara .........., telefon ......, fax ..............., e-mail ............., cetăţenia ..............., starea civilă ......................,

3.reşedinţa în România (dacă este cazul):

localitatea ............., str. .............. nr. ........., bl. ......., sc. ......., et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ............, cod poştal ..........., telefon ..........., fax .........., e-mail ............

4.prin ....... (numele şi prenumele) ........, CNP/CIF ....................., în calitate de ..............., conform ..............., localitatea ............., str. ......... nr. ......., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. .........., judeţul/sectorul ............, cod poştal .........., telefon ..........., fax ..........., e-mail .......................,

prin prezenta cerere solicit eliberarea avizului specific pentru terenul agricol extravilan în suprafaţă de ........... ha, identificat cu număr cadastral ..........., înscris în cartea funciară nr. ............... a localităţii .......................

- Anexat depunem următoarele documente:

a)copie a BI/CI al/a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;

b)o copie legalizată sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii din cadrul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);

c)extras de carte funciară însoţit de extrasul de plan cadastral al suprafeţei supuse vânzării, în sistem de coordonate Stereografic 1970 emis cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii;

d)alte documente doveditoare, după caz.

Vă rugăm să ne comunicaţi decizia dumneavoastră în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare.

Numele şi prenumele

.......................

Semnătura

........................

(2)_

- Model persoană juridică şi entităţi fără personalitate juridică ce se înregistrează în registrul comerţului -

Către:

Direcţia pentru Cultură a Judeţului .......................

CERERE pentru eliberarea avizului specific

1.Subsemnatul/Subsemnata, ......................., domiciliat în str. ............. nr. ......., bl. ......., sc. ......., ap. ..........., judeţul/sectorul ............, telefon ............, act de identitate ................. seria ............ nr. ..............., eliberat de ................ la data .............., CNP/CIF/CUI ..............., în calitate de ..............., prin ............., conform ...................,

2.pentru: ....................., având număr de ordine în registrul comerţului ....................., cod unic de înregistrare ....................,

3.cu sediul în: localitatea ..................., str. .............. nr. ..........., bl. ........., sc. ........, et. ........., ap. ........., judeţul/sectorul .............., cod poştal ............, telefon ........., fax. ................., e-mail ................, website .........................,

prin prezenta cerere solicit eliberarea avizului specific pentru terenul agricol extravilan în suprafaţă de .............. ha, identificat cu număr cadastral ................., înscris în cartea funciară nr. ........... a localităţii ........................

- Anexat depunem următoarele documente:

a)o copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor;

b)procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi copii de pe CI/BI/paşaport împuternicit etc., după caz;

c)o copie legalizată sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii din cadrul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);

d)extras de carte funciară însoţit de extrasul de plan cadastral al suprafeţei supuse vânzării, în sistem de coordonate Stereografic 1970, emis cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii;

e)alte documente doveditoare, după caz.

Vă rugăm să ne comunicaţi decizia dumneavoastră în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare.

Numele şi prenumele

.................................

Semnătura

.............................

Ştampila, după caz

............................

ANEXA nr. 3C:

- Model -

MINISTERUL CULTURII

Direcţia pentru Cultură a Judeţului .....................

AVIZ SPECIFIC FAVORABIL

Nr. ........... din ..................

În temeiul art. 3 alin. (4) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare,

având în vedere Cererea nr. ................ din ................., depusă de .................... în calitate de vânzător,

ca urmare a verificării documentaţiei,

se emite

AVIZ SPECIFIC

necesar încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică de către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine locul contractului de vânzare, pentru vânzătorul ...................., pentru terenul agricol extravilan în suprafaţă de ............. ha, identificat cu număr cadastral .............., înscris în cartea funciară nr. ............ a localităţii .....................

Menţiuni privind protejarea patrimoniului arheologic: .......................

Prin emiterea prezentului aviz specific îşi încetează efectele Avizul negativ nr. .......... din ................

Director executiv,

Numele şi prenumele ........................

Semnătura ...................

L.S.

ANEXA nr. 3D:

- Model -

MINISTERUL CULTURII

Direcţia pentru Cultură a Judeţului .......................

AVIZ SPECIFIC NEGATIV

Nr. ................. din .....................

În temeiul art. 3 alin. (4) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare,

având în vedere Cererea nr. .............. din ............, depusă de ................, în calitate de vânzător,

ca urmare a verificării documentaţiei,

se emite

AVIZ SPECIFIC NEGATIV

pentru transferul dreptului de proprietate realizat prin contract de vânzare-cumpărare în formă autentică de către notarul public, precum şi în baza unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare, de către vânzătorul ...................., având ca obiect terenul agricol extravilan în suprafaţă de ............. ha, identificat cu număr cadastral ...................., înscris în cartea funciară nr. ............ a localităţii ........................

Motivat de:

1 documentele ce însoţesc cererea nu sunt lizibile, respectiv ............................ |_|

2 documentele ce însoţesc cererea sunt incomplete, respectiv ............................ |_|

3 există neconcordanţe în documentaţie, respectiv .......................................... |_|

Prezentul aviz poate fi contestat în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director executiv

Numele şi prenumele .....................

Semnătura ...................

L.S.

.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 401 din data de 30 mai 2014