Imprimă această pagină

Legislatie

Informații generale

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) este autoritatea publică centrală responsabilă cu aplicarea strategiei şi programului de guvernare, cu rol în elaborarea şi implementarea strategiilor naţionale sectoriale în domeniile agriculturii şi producţiei alimentare, dezvoltării rurale, îmbunătăţirilor funciare, precum şi în domeniile conexe: cercetare ştiinţifică de specialitate, conservarea şi managementul durabil al solurilor şi al resurselor genetice vegetale şi animale.

Organizarea şi funcţionarea MADR sunt stabilite prin Hotărârea nr. 30 din 18 ianuarie 2017.

Sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, este în municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3.

Obiectivele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt următoarele:

a)asigurarea securităţii alimentare naţionale prin creşterea şi diversificarea producţiei agricole, pentru a garanta populaţiei alimente suficiente, sigure şi nutritive;
b)creşterea competitivităţii produselor agroalimentare şi pescăreşti româneşti pe piaţa europeană şi globală în vederea echilibrării balanţei comerciale agricole, inclusiv prin acţiuni specifice de informare;
c)absorbţia fondurilor comunitare destinate finanţării domeniilor specifice;
d)susţinerea financiarăşi fiscală a agriculturii prin programe multianuale;
e)eficientizarea structurilor de piaţă agricole şi agroalimentare;
f)stimularea înfiinţării de depozite pentru colectarea, sortarea şi valorificarea produselor agricole;
g)accelerarea procesului de dezvoltare rurală, inclusiv a serviciilor din spaţiul rural;
h)modernizarea şi extinderea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, adaptarea agriculturii la schimbările climatice;
i)dezvoltarea sectorului pescăresc;
j)susţinerea cercetării agricole, a informării, consultanţei, extensiei şi a formării profesionale în agricultură;
k)reforma structurilor administrative cu atribuţii în domeniul agriculturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
l)dezvoltarea şi protecţia zonei montane.

Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat care sunt în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale:

Agenţia Zonei Montane
Agenţia Domeniilor Statului
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu"
Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat care sunt în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale:

Autoritatea Naţională Fitosanitară
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole
Institutul de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor
Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului
Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor
Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate
Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor-servicii publice deconcentrat

Alte structuri finanţate din venituri proprii în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale:

Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţen