Viticultura / Vinificatie

vin 20161. Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018

Pe baza evaluării impactului Programului Naţional Suport 2009 – 2013, prin care sectorul vitivinicol a absorbit, în proporţie de 100%, fondurile europene puse la dispoziţie de Comisia Europeană, Romania a notificat Comisiei Europene Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol pentru perioada 2014 – 2018.

În cadrul acestui program, România a ales pentru finanţare, în funcţie de specificul viticulturii autohtone, 5 măsuri de sprijin:

- promovarea vinurilor, prin submăsura de promovare a vinurilor produse în Uniune care constă în acţiuni de informare în statele membre, în scopul informării consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii geografice, precum şi submăsura de promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie;
- restructurarea şi reconversie podgoriilor;
- asigurarea recoltei;
- investiţii;
- distilarea subproduselor.

1.1. Promovarea vinurilor

Beneficiarii sprijinului financiar pentru această măsură sunt societăţi producătoare de vinuri cu denumire de origine controlată (D.O.C.) şi/sau indicaţie geografică (I.G.), organizaţii de producători, organizaţii profesionale şi organizaţii interprofesionale ai căror membri produc şi exportă vinuri cu D.O.C. / I.G, instituţii sau autorităţi publice, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Accesarea măsurii de promovare a vinurilor de către instituţii sau autorităţi publice se poate face numai în asociere, încheiată în condiţiile legii, cu una sau mai multe dintre formele asociative profesionale menţionate anterior.

Măsura de promovare se referă la un ansamblu de acţiuni care pot contribui la creşterea exportului de vinuri cu D.O.C. şi/sau I.G., precum şi creşterea volumului informaţiilor cu privire la promovarea vinului pe pieţele ţărilor terţe.

Suma acordată ca sprijin financiar din fonduri F.E.G.A. pentru finanţarea activităţilor eligibile nu depăşeşte 50% din cheltuieli. Programul Naţional de Sprijin introduce principiul opţionalităţii pentru beneficiar în accesarea ajutorului de stat, în procent de 30% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Obiective cuantificabile:

 • Absorbţia în totalitate a fondurilor europene destinate măsurii
 • Îmbunătăţirea competitivităţii vinurilor cu D.O.C./I.G. româneşti pe pieţele ţintă vizate din ţările terţe
 • Pătrunderea pe noi pieţe terţe
 • Consolidarea prezenţei vinurilor româneşti cu D.O.C./I.G. pe pieţele tradiţionale
 • Creşterea cantitativă şi valorică a exportului de vinuri cu D.O.C./I.G.
 • Furnizarea de informatii exhaustive cu privire la conținutul și funcționarea schemelor de Denumiri de Origine Controlate și Indicatii Geografice a Uniunii, în special condițiile și efectele, în legătură cu calitatea specifică, reputația sau alte caracteristici ale vinului datorate mediului geografic sau originii sale particulare.

1.2. Restructurarea şi reconversia podgoriilor

         Măsura de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole a avut cel mai mare impact asupra sectorului vitivinicol. Datorită accesării acestei măsuri, producătorii din România au reuşit să-şi restructureze sau modernizeze suprafeţe cu viţă-de-vie care să corespundă cerinţelor actuale ale pieţei. Producătorii s-au adaptat imediat cerinţelor măsurii reuşind să absoarbă cea mai mare parte a alocării financiare totale acordate României.
        Programul de restructurare/reconversie reprezintă ansamblul de măsuri eligibile care prin realizarea lor conduc la creşterea competitivităţii producătorilor de vin prin adaptarea producţiei la cererea pieţei.
        Beneficiarii programelor de restucturare/reconversie sunt producători viticoli, persoane fizice sau juridice care deţin şi/sau exploatează suprafeţe de viţă-de-vie cu soiuri nobile.

            Măsura de restructurare/reconversie cuprinde următoarele activităţi:

 1. Reconversia soiurilor, care constă în schimbarea soiurilor existente în cultură cu soiuri superioare din punct de vedere calitativ sau clone din aceste soiuri. Reconversia se realizează prin plantare pe acelaşi amplasament ori pe alt amplasament echivalent ca suprafaţă de viţă-de-vie pentru struguri de vin;
 2. Reamplasarea parcelelor, care constă în plantarea parcelelor viticole amplasate în condiţii nefavorabile pe alte amplasamente care conferă condiţii climatice şi pedologice favorabile la nivelul aceleiaşi suprafeţe;
 3. Modernizarea exploataţiilor viticole, care reprezintă ansamblul de măsuri eligibile care conduc la creşterea eficienţei şi la îmbunătăţirea calităţii produselor vitivinicole.
 4. Replantarea plantaţiilor viticole, acolo unde este cazul, în urma defrişării din motive sanitare sau fitosanitare.

            Sprijinul financiar se acordă pe hectar pentru fiecare măsură eligibilă şi nu depăşeşte 75% din valoarea costurilor pentru realizarea măsurilor din cadrul programelor de restructurare/reconversie.

            Acordarea sprijinului financiar pentru programele de restructurare/reconversie necesită elaborarea de către solicitanţi a unui plan individual pentru fiecare program de restructurare/reconversie.

Obiective cuantificabile:

 • Suprafaţa viticolă care va fi restructurată
 • Absorbţia integrală a fondurilor aferente măsurii de restructurare

1.3. Asigurarea recoltei

           Asigurarea recoltei constă în acordarea unui sprijin financiar astfel:

 • 80 % din costul primelor de asigurare plătite de către producători pentru a se asigura împotriva pierderilor rezultate din fenomenele climatice cu efecte adverse asimilabile dezastrelor naturale;
 • 50% din costul primelor de asigurare plătite de către producători pentru a se asigura împotriva:
 • pierderilor menţionate la litera a) şi împotriva altor pierderi cauzate de fenomene climatice cu efecte adverse;
 • pierderilor cauzate de animale, boli sau de infestări cu dăunători.

         Beneficiarii sunt producătorii agricoli persoane fizice/juridice care asigură recolta plantaţilor viticole de struguri de vin pentru fenomenele menţionate anterior.

Obiective cuantificabile:

 • creşterea stabilităţii veniturilor producătorilor;
 • absorbţia în totalitate a fondurilor europene destinate măsurii.

1.4. Investiţii

Sprijinul poate fi acordat pentru investiţii corporale (teren, clădiri şi plantaţii, maşini şi echipamente) sau necorporale (transfer de tehnologie prin achiziţionarea drepturilor de autor - intelectuale, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate) în instalaţii de transformare, în infrastructura unităţii vinicole sau comercializarea vinului care îmbunătăţesc performanţa globală a întreprinderii şi se referă la următoarea operaţiune eligibilă:

(A) producerea sau comercializarea produselor viticole.
      Pentru o mai bună abordare în cadrul categoriilor prevăzute de legislaţie, au fost stabilite două subcategorii, în concordanţă cu principalele direcţii privind măsura de investiţii, cu referire la:

 1. producerea produselor vitivinicole (de la strugure la vinul din cramă, îmbuteliat şi etichetat)
 2. marketing-ul vinului
 3. controlul calităţii
 4. investiții ce vizează produsele vinicole și pentru îmbunătățirea performanței globale a întreprinderii vitivinicole.

Sprijinul financiar acordat pentru măsura de investiţii, altele decât cele finanţate prin P.N.D.R., este de până la 50% din valoarea costurilor aferente cheltuielilor eligibile din cadrul măsurii. Beneficiarul poate accesa una din măsuri o singură dată pe an.

Obiective cuantificabile:

 • Accesarea fondurilor europene alocate măsurii;
 • Modernizarea spaţiilor de prezentare a vinurilor proprii ale beneficiarului;
 • Realizarea, în condiţii optime, a învechirii vinurilor;
 • Valorificarea superioară a vinurilor cu D.O.C. şi/sau I.G. îmbuteliate, prin învechirea în sticle în vinoteci.

1.5. Distilarea subproduselor

            Distilarea voluntară a subproduselor vinicole este o măsură importantă de eliminare a acestora, parţial sau în totalitate. Producătorii îşi elimină astfel, o parte sau toată cantitatea de subproduse, prin livrarea acestora în vederea distilării. Livrarea subproduselor se face în baza unor criterii obiective şi nediscriminatorii.
            Sprijinul financiar este destinat distileriilor care procesează subproduse de vinificaţie livrate pentru distilare în alcool brut, cu tăria alcoolică de minimum 92% din volum. Nivelul maxim al sprijinului are ca bază de calcul costurile de colectare şi procesare.

Obiective cuantificabile:

 • Creşterea stabilităţii veniturilor producătorilor;
 • Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene;
 • Sporirea modalităţilor de eliminare a subproduselor.

harta-6

2. Tabloul financiar global aferent măsurilor cuprinse în Programul Naţional de Sprjin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018

Datorită impactului deosebit al Programului Naţional Suport 2009 – 2013 asupra sectorul vitivinicol, care a absorbit, în proporţie de 100% fondurile F.E.G.A. puse la dispoziţie de Comisia Europeană, prin noul Regulament (UE) nr. 1308/2013, România beneficiază de o alocare financiară mărită pentru sectorul vitivinicol, în cuantum de 47,7 milioane euro anual.

           

Alocarea financiară pe măsuri

Exerciţiile financiare 2014 - 2018
Valori estimative

 

  Exercitiu financiar  
Masuri R(CE) nr. 1234/2007 2014 2015 2016 2017 2018 Total
1 2 3 4 5 6 7 8
Sistemul de plăți unice Art. 103o - - - - - -
Restructurarea/reconversia podgoriilor Art. 103q 47084,23 37350,0 35212,47 23350,0 31850,0 183846,7
Recoltarea înainte de coacere Art. 103r - - - - - -
Fondurile mutuale Art. 103s - - - - - -
Asigurarea recoltei Art. 103t 253,3 350,0 350,0 350,0 350,0 1653,3
Investiţii în întreprinderi Art. 103u 0 2500 4000 4500 4500 15500
Distilarea subproduselor Art. 103v 0 500,0 500,0 1000,0 1000,0 3000,0
 
  R(UE) nr. 1308/2013            
Promovare |Art. 45 362,47 7000 7637,53 9500 10000 34500
Replantarea plantațiilor viticole din motive sanitare sau fitosanitare Art. 46 alin. (3) lit. c)            
Inovare Art. 51            
Total   47700 47700 47700 47700 47700 238500

3. Date statistice sector vie – vin 2007 - 2017

Specificaţie UM 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Suprafaţa totală cultivată cu viţă de vie pentru vin Ha 180,4 181,54 181,79 181,56 181,0 183,16 181,31 179,93 178,29 178,57 177,15
Preţ mediu achiziţie struguri pentru vin/tara Lei/kg 0,89 1,28 1,08 1,54 1,36 1,94 1,07 1,64 1,35 1,35 1,40
Producţia totală de vin Mii hl 5289 5369,2 4957,4 3287,2 4058,2 3310,6 5113,3 3750,0 3627,6 3267 4264,1
Suprafaţa totală supusă măsurii de restructurare/reconversie Ha 4861 4834,2 5339,5 5124 4058,7 4455,4 7406,5 5959 2900 1730 1200

Sursa datelor:
pct.2 - 2007-2015 INS Anuarul Statistic al României
          2016 - Date INS
          2017 date operative sector vitivinicol
pct. 1,3 – date operative M.A.D.R.
pct. 4 – A.P.I.A.

Legendă: Suprafața totală cultivată cu viță-de-vie în anul 2017

Sursa: 2007 – 2016 INS, Anuarul Statistic al României
          2017 Date operative Organizația Națională Interprofesională Vitivinicolă (O.N.I.V.)

Sursa: 2007 – 2016 INS, Anuarul Statistic al României, tab. 10.6
2017 date operative M.A.D.R.

4. Producţia de vin pe categorii de calitate în 2017

 

Total producţie (mii hl)

Vin din soiuri nobile (mii hl)

Vin din hibrizi interspecifici (mii hl)

4264,1

2798,6

1465,5

 

5. Producţia de vin din soiuri nobile pe categorii de calitate şi regiuni viticole în 2017

 

Regiunea viticolă

Total,

mii hl

Vinuri cu D.O.C.

Vinuri cu I.G.

Vinuri varietale

Vinuri fără D.O.C. şi fără I.G.

Podişul Transilvaniei

             311,649

79,588

0,00

0,695

106,062

Dealurile Moldovei

1230,967

272,086

118,225

45,742

794,913

Dealurile Munteniei şi Olteniei

712,075

168,929

16,556

11,278

515,310

Dealurile Banatului

259,168

89,015

0,495

95,745

73,913

Dealurile Crişanei şi Maramureşului

109,908

44,730

35,364

2,528

27,286

Colinele Dobrogei

166,068

64,446

63,927

2,954

35,176

Terasele Dunării

4,430

0,00

3,711

0,00

0,719

Nisipuri şi Alte Terenuri Favorabile din Sudul Ţării

4,311

0,00

0,00

0,00

4,311

TOTAL

           2798,579

819,510

262,869

158,943

1557,692

Sursa datelor: date operative M.A.D.R

 

6. Producţia de vin din soiuri nobile, pe culoare, în 2017

 

Regiunea

viticolă

Vin nobil - mii hl

Total

Vin alb

Vin roze

Vin roşu

Podişul Transilvaniei

311,649

295,649

7,053

8,947

Dealurile Moldovei

1230,967

968,834

24,384

237,749

Dealurile Munteniei şi Olteniei

712,075

335,976

122,051

254,047

Dealurile Banatului

259,168

127,163

32,096

99,908

Dealurile Crişanei şi Maramureşului

109,908

66,257

2,219

41,432

Colinele Dobrogei

166,068

83,180

17,006

65,882

Terasele Dunării

4,430

3,533

0,393

0,503

Nisipuri şi Alte Terenuri Favorabile din Sudul Ţării

4,311

2,574

0,274

1,462

TOTAL

2798,579

1883,169

205,477

709,933

Sursa datelor: date operative M.A.D.R

 

7. Principalele soiuri nobile de struguri pentru vin înregistrate în cultură în anul 2017

 

Soiul

Suprafaţa (ha)

Ponderea (%)

Fetească Regală

13834

15,81

Merlot

11693

13,35

Fetească Albă

9836

11,24

Amestec soiuri nobile

6763

7,72

Riesling Italian 

5622

6,42

Aligote

4962

5,66

Sauvignon

4853

5,54

Cabernet Sauvignon

4725

5,39

Muscat Ottonel

4028

4,61

Băbească Neagră

2726

3,11

Fetească Neagră

2665

3,05

Roşioară

1984

2,27

Altele

13861

15,83

Total

87552

100

Sursa datelor: date operative M.A.D.R

Harta vinului în România

harta vinului

8. Situaţia importului şi exportului intracomunitar şi extracomunitar de vinuri

Import

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mii to Mil. € Mii to Mil. € Mii to Mil. € Mii to Mil. € Mii to Mil. € Mii to Mil. € Mii to Mil. € Mii to Mil. €
22,5 20,7 90,7 50,5 54,5 41,9 36,7 38 34,1 33,2 50,7 42,4 50,2 47,5 43,5 48,8

Export

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mii to Mil. € Mii to Mil. € Mii to Mil. € Mii to Mil. € Mii to Mil. € Mii to Mil. € Mii to Mil. € Mii to Mil. €
9,8 12,9 10,4 14,4 11,4 15,9 10,4 16,5 10,5 18,0 13,8 22,3 12,9 20,5 14,7 22,6

Import

Anul

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016 2017

Cantitatea totală de vin importată (mii to), din care:
- din UE

 

22,5
21,1

 

 90,8
85,8

 

 54,5
41,3

 

36,7
23,4

 

34,1
25,8

 

50,7
41,6

 

50,2
40

 

43,5
33,0

 Export

Anul

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016 2017

Cantitatea totală de vin importată (mii to), din care:
- din UE

 

 9,8
7,1

 

10,5
  8,1

 

11,4
  8,9

 

10,4
  8,1

 

10,5
7,7

 

13,8
10,8

 

12,9
10,2

 

14,7
12,3

 Sursa datelor – Institutul Naţional de Statistică

 9. Organizaţia Naţională Interprofesională Vitivinicolă (ONIV) - prezentare generală (pdf, 424 KB)

10. Legislaţia Uniunii Europene

- REGULAMENTUL (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului;

 - REGULAMENTUL (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare;

- REGULAMENTUL DELEGAT (UE) nr. 612/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului prin modificarea Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei în ceea ce priveşte noile măsuri din cadrul programelor naţionale de sprijinire a sectorului vitivinicol;

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) nr. 614/2014 al Comisiei din 6 iunie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 în ceea ce priveşte aplicarea anumitor măsuri de sprijin în sectorul vitivinicol;

- REGULAMENTUL (CE) nr. 607/2009 al Comisiei din 14 iulie 2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicaţiile geografice protejate, menţiunile tradiţionale, etichetarea și prezentarea anumitor produse vitivinicole, cu modificările şi completările ulterioare;

- REGULAMENTUL (CE) nr. 606/2009 al Comisiei din 10 iulie 2009 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în privinţa categoriilor de produse viticole, a practicilor oenologice și a restricţiilor care se aplică acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

- REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/560 al Comisiei din 15 decembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul de autorizaţii pentru plantări de viţă-de-vie;

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/561 al Comisiei din 7 aprilie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul de autorizaţii pentru plantări de viţă-de-vie;

- REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/1576 al Comisiei din 6 iulie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 606/2009 în ceea ce privește anumite practici oenologice și a Regulamentului (CE) nr. 436/2009 în ceea ce privește înscrierea acestor practici în registrele din sectorul vitivinicol;

- REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2015/1991 al Comisiei din 5 noiembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comuna a pietei vitivinicole in ceea ce priveste programele de sprijin, comertul cu tarile terte, potentialul de productie si privind controalele in sectorul vitivinicol.

- REGULAMENTUL nr. 1149/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei

- REGULAMENTUL nr. 1150/2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol

- REGULAMENTUL nr. 38/2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 în ceea ce priveşte plafonul maxim al avansurilor în cazul sprijinului pentru investiţii şi inovare în contextul programelor naţionale de sprijin din sectorul vitivinicol

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/256 AL COMISIEI din 14 februarie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1150 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol

11. Legislaţia naţională

- ORDIN nr. 92 /14.02.2019 privind aprobarea procedurii de lucru a Comisiei pentru aprobarea/respingerea planurilor individuate, precum și a solicitărilor de modificare a acestora, din cadrul programelor de restructurare/reconversie, aferente Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

- LEGE nr. 164 din 24 iunie 2015 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole;

- LEGEA nr. 63/2016 privind susținerea financiară a grupurilor de producători sau cooperativelor agricole de producători vitivinicoli care dețin și exploatează plantații viticole cu soiuri nobile și pentru încurajarea valorificării producției de vin;

- LEGEA nr. 41/2017 pentru modificarea art. 52 alin. (1) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015;

- HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 512/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015;

- HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014 – 2018, cu completările ulterioare;

- ORDIN 111/2011 privind recunoaşterea Organizaţiei Naţionale Interprofesionale Vitivinicole - O.N.I.V. ca organizaţie interprofesională pe filiera "struguri, vin, produse pe bază de vin";

- ORDIN nr. 1329/ 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanţare în cadrul programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018;

- ORDIN nr. 1562/2014 pentru aprobarea Procedurii de retragere sub control a subproduselor vitivinicole;

- ORDIN nr. 1337/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2014-2018 şi pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terțe;

- ORDIN nr. 1763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 - 2018;

- ORDIN nr. 1648/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, şi pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor;

- ORDIN nr. 1801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018;

- ORDIN nr. 10/2015 pentru modificarea Listei laboratoarelor desemnate pentru efectuarea analizelor în cadrul controlului oficial în sectorul vitivinicol, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 272/2010;

- ORDIN nr. 1474/2015 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.648/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, şi pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor;

- ORDIN nr. 2010/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018 aprobate prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1801/2014;

- ORDIN nr. 2088/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind conditiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, eligibilă pentru finantare în cadrul Programului National de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018, aprobate prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014;

- ORDIN nr. 2343/2015 privind recunoaşterea Acordului Interprofesional pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin, recolta anului de comercializare 2015/2016;

-  ORDIN nr. 364/2016 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizațiilor de plantare a viței-de-vie pentru struguri de vin;

- ORDIN nr. 838 privind modificarea şi completarea Anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018;

- ORDIN nr. 823/2016 privind modificarea și completarea Anexei la Ordinul viceprim- ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018;

- ORDIN nr. 236/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de distilare voluntară a subproduselor vinicole, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018;

- ORDIN nr. 548/2016 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole, măsură eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014–2018;

- ORDIN nr. 863/2016 privind modificarea și completarea Anexei la Ordinul viceprim- ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018;

- ORDIN nr. 866/2016 privind modificarea şi completarea Anexei la Ordinul viceprim – ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investitii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018;

- ORDIN nr. 903/2016 pentru aprobarea procedurilor de control și verificare în vederea certificării vinurilor varietale;

- ORDIN nr. 910/2016 privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin si produse pe baza de vin, recolta anului de comercializare 2016/2017;

- ORDIN nr. 914/2016 privind aprobarea Schemei selecției clonale la soiurile de viță-de-vie;

- ORDIN nr. 933/2016 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim – ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului Național de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018;

- ORDIN nr. 994/2016 privind actualizarea Băncii naționale de date analitice pentru fiecare an de producţie;

- ORDIN nr. 996/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1515/2013 privind aprobarea introducerii noului însemn de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică îmbuteliate şi stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor;

- ORDIN nr. 1003/2016 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 364/2016 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizațiilor de plantare a viței-de-vie pentru struguri de vin;

- ORDIN nr. 145/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea laboratoarelor în vederea efectuării de analize pentru vin și celelalte produse pe bază de must și vin ce urmează a fi expediate în scopul comercializării pe piața internă;

- ORDIN nr. 146/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără D.O.C., fără I.G. și fără denumire de soi;

- ORDIN nr. 150/2017 privind modificarea şi completarea Anexei la Ordinul viceprim – ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018;

- ORDIN nr. 144/2017 privind aprobarea documentelor de evidență a producției vitivinicole, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 418, Partea I, din data de 7 iunie 2017.

- ORDIN nr. 199/2017 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole și încadrării localităților pe regiuni viticole, podgorii și centre viticole;

- ORDIN nr. 208/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investitii, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului Național de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018, aprobate prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1801/2014;

- ORDIN nr. 224/2017 pentru aprobarea modelului de carnet de viticultor si a conditiilor de utilizare a acestuia in scopul comercializarii productiei de struguri pentru vin;

- ORDIN nr. 266/2017 pentru aprobarea procedurilor de control şi verificare în vederea autorizării plantațiilor producătoare de struguri destinaţi obținerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, autorizării producătorilor de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, certificării vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale, stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale şi a cuantumului taxei de certificare a vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale și stabilirea însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale îmbuteliate;

- ORDIN nr. 294/2017 privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin, recolta anului de comercializare 2017/2018;

- ORDIN nr. 312/2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investitii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018, aprobate prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1801/2014.