Imprimă această pagină

Culturile de in si canepa pentru fibra

A. Date privind evoluţia suprafeţelor şi a producţiei în România

Anul

Suprafaţa ha

Producţie medie
Kg/ha

Producţie totală
     to

2010

25

1.800

45

2011

10

900

9

2012

-

-

-

2013

121

256

31

2014

381

5.913

2.253

2015

405

4.719

1.911

2016

650

5.651

3.673

2017

1.688

1.546

2.610

Sursa: 2010 - 2017 - Date INS - Tempo

 

B. Forme de sprijin

  1. Schemele de plăţi directe:
   a) schema de plată unică pe suprafaţă;
   b) plata redistributivă;
   c) plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu;
   d) plata pentru tinerii fermieri;
   e) schema de sprijin cuplat;
   f) schema simplificată pentru micii fermieri.
  2. Ajutoarele naţionale tranzitorii 1 (ANT1;
  3. Ajutoarele naţionale tranzitorii 3 (ANT 3);
  4. Ajutor de stat pentru pentru motorina utilizată în agricultură.

C. Legislaţia naţională

- Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1915/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 677/2004 privind desemnarea unui laborator pentru determinarea conţinutului de tetrahydrocanabinol la soiurile de cânepă;
- Hotărârea Guvernului nr. 230/2011 privind autorizarea importatorilor de semințe de cânepă pentru alte întrebuintări decât pentru semănat cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 219/ 2015 privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020;
- Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 99/ 2019 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2019;

D. Legislaţia comunitară

- Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului;
- Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat;
- Regulamentul nr. 1172/ 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce priveşte măsurile de control referitoare la cultivarea cânepii;gulamentul nr. 1237/2016 al Comisiei Europene de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele de aplicare a sistemului de licenţe de import şi export şi de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele referitoare la eliberarea şi reţinerea garanţiilor constituite pentru astfel de licenţe, precum şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2535/2001, (CE) nr. 1342/2003, (CE) nr. 2336/2003, (CE) nr. 951/2006, (CE) nr. 341/2007 şi (CE) nr. 382/2008 ale Comisiei şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2390/98, (CE) nr. 1345/2005, (CE) nr. 376/2008 şi (CE) nr. 507/2008 ale Comisiei;
- Regulamentul (UE) nr. 1239/2016 al Comisiei Europene de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul de licenţe de import şi de export.