Imprimă această pagină

Porumb

A. Date privind evoluţia suprafeţelor şi a producţiei în România

Anul

Suprafaţa mii ha

Producţie medie
Kg/ha

Producţie totală
mii to

2007

2524,7

1526

3853,9

2008

2441,5

3215

7849,1

2009

2338,8

3409

7973,3

2010

2098,4

4309

9042,0

2011

2589,7

4525

11717,6

2012

2730,2

2180

5953,4

2013

2518,3

4488

11305,1

2014

2512,8

4770

11988,6

2015

2605,2

3462

9021,4

2016

2581,0

4159

10746,4

2017

2402,1

5959

14326,1

2018

2371,0

7740

18.353,0

Sursa: 2007 - 2017 - Date INS - Anuarul Statistic al României
           2018 – Date INS –Producția vegetală la principalele culturi

 

B. Forme de sprijin

  1. Schemele de plăţi directe:
   a) schema de plată unică pe suprafaţă;
   b) plata redistributivă;
   c) plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu;
   d) plata pentru tinerii fermieri;
   e) schema simplificată pentru micii fermieri;
  2. Ajutoarele naţionale tranzitorii 1 (ANT1);
  3. Ajutor de stat pentru pentru motorina utilizată în agricultură.

 

C. Legislaţia naţională

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1846/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 20/ 2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 99/ 2019 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2019;

 

D. Legislaţia comunitară

- Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului;
- Regulamentul Delegat (UE) nr. - 639/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat.

 

E. Date privind preţul mediu de achiziție pe piaţa internă

Anul

UM

Preţ mediu    

2007

lei/kg

0,55

2008

lei/kg

0,72

2009

lei/kg

0,48

2010

lei/kg

0,57

2011

lei/kg

0,79

2012

lei/kg

0,87

2013

lei/kg

0,74

2014

lei/kg

0,61

2015

lei/kg

0,60

2016

lei/kg

0,62

2017

lei/kg

0,60

2018

lei/kg

0,63

 Sursa : 2007 - 2017 - Date INS - Anuarul Statistic al României
             2018 – Date operative MADR

F. Situaţia privind privind schimburile comerciale intra şi extracomunitare de porumb în perioada 2007-2018

Anul

Cant_ IMP (to)

Val_IMP (mii euro)

Cant_EXP (to)

Val_EXP (mii euro)

2007

667.005,7

126.369,6

312.288,5

74.693,7

2008

521.411,9

127.179,7

695.100,7

134.275,4

2009

813.356,1

130.754,1

1.698.139,9

252.018,1

2010

430.548,7

89.426,9

2.054.488,2

388.317,9

2011

373.881,2

113.221,6

2.310.665,1

578.710,3

2012

698.581,3

191.133,1

2.272.649,4

596.517,6

2013

284.155,7

121.343,3

3.233.350,7

730.995,2

2014

471.204,1

123.510,5

3.708.953,0

755.147,2

2015

1.621.458,1

293.968,4

5.125.274,3

959.907,5

2016

583.451,4

141.228,0

3.439.250,7

702.405,89

2017

463.117,3

130.107,18

3.773.159,53

729.885,51

2018

416.964,6

120.903,5

4.680.005,9

869.347,3

Sursa de date: INS

 

G. Date privind organizaţiile profesionale pe filiera produsului

Organizaţia Interprofesională pe Produs „Cereale, Oleaginoase şi Produse Derivate”-O.I.P.C.O.P.D
-preşedinte: Aurel Popescu
-componenţa:
Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase (ROMPAN);
Asociaţia Naţionala a Industriilor de Morarit şi Panificatie din România (ANAMOB);
Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România ( LAPAR);
Uniunea Naţionala a Producătorilor Agricoli din România (UNPAR);
Asociaţia Fermierilor din România (AFAR).