Imprimă această pagină

Orz si orzoaica

A. Date privind evoluţia suprafeţelor şi a producţiei în România

Anul

Suprafaţa mii ha

Producţie medie
Kg/ha

Producţie totală
mii to

2007

363,8

1461

531,4

2008

394,0

3069

1209,4

2009

517,5

2284

1182,1

2010

515,8

2542

1311,0

2011

419,5

3170

1329,7

2012

424,2

2325

986,4

2013

495,7

3111

1542,2

2014

516,0

3319

1712,5

2015

468,5

3461

1623,2

2016

481,6

3773

1817,3

2017

455,0

4186

1906,7

2018

424,0

4424

1876,0

Sursa: 2007 - 2017 - Date INS - Anuarul Statistic al României
          2018 – Date INS –Producția vegetală la principalele culturi

 

B. Forme de sprijin

  1. Schemele de plăţi directe:
   a) schema de plată unică pe suprafaţă;
   b) plata redistributivă;
   c) plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu;
   d) plata pentru tinerii fermieri;
   f) schema simplificată pentru micii fermieri;
  2. Ajutoarele naţionale tranzitorii 1 (ANT1);
  3. Ajutor de stat pentru pentru motorina utilizată în agricultură.

 

C. Legislaţia naţională

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură;
- Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 99/ 2019 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2019;
- Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1846/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 20/ 2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

 

D. Legislaţia comunitară

- Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului;
- Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat

 

E. Date privind preţul mediu de achiziție pe piaţa internă

Anul

UM

Preţ mediu    

2007

lei/kg

0,59

2008

lei/kg

0,67

2009

lei/kg

0,44

2010

lei/kg

0,41

2011

lei/kg

0,73

2012

lei/kg

0,86

2013

lei/kg

0,79

2014

lei/kg

0,62

2015

lei/kg

0,66

2016

lei/kg

0,57

2017

lei/kg

0,60

 Sursa : 2007 - 2017 - Date INS - Anuarul Statistic al României

 

F. Situaţia privind schimburile comerciale intra şi extracomunitare de orz în perioada 2007-2018

Anul

Cant_ IMP (to)

Val_IMP (mii euro)

Cant_EXP (to)

Val_EXP (mii euro)

2007

46.104,7

10.176,2

139.808,1

26.507,4

2008

187.448,9

32.804,4

645.056,3

110.263,5

2009

47.209,9

5.199,3

543.310,9

60.176,8

2010

90.878,3

14.312,5

771.877,6

94.920,8

2011

186.770,1

34.530,6

763.540,5

145.411,2

2012

138.004,3

32.137,3

688.074,6

154.026,3

2013

222.758,0

44.438,3

1.132.937,1

223.593,6

2014

110.090,9

17.181,0

1.374.770,7

228.017,8

2015

533.792,2

83.097,2

1.763.164,3

299.095,3

2016

480.421,0

70.305,2

1.310.986,4

191.836,6

2017

467.989,9

66.327,4

1.442.724,3

215.077,6

2018

279.714,9

46.141,5

1.336.106,6

235.578,1

Sursa de date: INS

 

G. Date privind organizaţiile profesionale pe filiera produsului

Organizaţia Interprofesională pe Produs „Cereale, Oleaginoase şi Produse Derivate”-O.I.P.C.O.P.D
- preşedinte: Aurel Popescu
- componenţa:
Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase (ROMPAN)
Asociaţia Naţionala a Industriilor de Morarit şi Panificatie din România (ANAMOB)
Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România ( LAPAR), Uniunea Naţionala a Producătorilor Agricoli din România (UNPAR), Asociaţia Fermierilor din România (AFAR).