Imprimă această pagină

Orez

A. Date privind evoluţia suprafeţelor şi a producţiei în România

Anul

Suprafaţa mii ha

Producţie medie
Kg/ha

Producţie totală
mii to

2007

8,4

3263

27,5

2008

9,9

4933

48,9

2009

13,3

5426

72,4

2010

12,4

4966

61,6

2011

12,7

5149

65,3

2012

11,3

4499

50,9

2013

11,9

4581

54,6

2014

12,7

3551

45,2

2015

11,1

4482

49,8

2016

9,4

4625

43,6

2017

9,1

4746

43,3

2018

8,4

5280

44,4

Sursa: 2007 - 2017 - Date INS - Anuarul Statistic al României
          2018 – Date operative MADR

 

B. Forme de sprijin

 1. Schemele de plăţi directe:
  a) schema de plată unică pe suprafaţă;
  b) plata redistributivă;
  c) plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu;
  d) plata pentru tinerii fermieri;
  e) schema de sprijin cuplat;
  f) schema simplificată pentru micii fermieri;
 2. Ajutoarele naţionale tranzitorii 1 (ANT1);
 3. Ajutor de stat pentru pentru motorina utilizată în agricultură.

 

C. Legislaţia naţională

- Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1846/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
- Ordinul nr. 20/ 2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
- Hotărârea Guvernului nr. 219/ 2015 privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 99/ 2019 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2019;

 

D. Legislaţia comunitară

- Regulamentul nr. 1185/2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013 şi (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte notificările către Comisie ale informaţiilor şi documentelor, precum şi de modificare şi abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei;
- Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului;
- Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat.

 

E. Situaţia privind schimburile comerciale intra şi extracomunitare de orez în perioada 2007-2018

Anul

Cant_ IMP (to)

Val_IMP (mii euro)

Cant_EXP (to)

Val_EXP (mii euro)

2007

53.962,3

16.854,2

1.995,4

1.140,9

2008

57.789,2

32.783,7

3.774,1

2.791,1

2009

45.635,8

23.766,7

12.653,6

6.705,3

2010

49.637,8

22.179,2

49.401,8

17.359,9

2011

114.720,9

45.921,7

54.613,5

19.724,6

2012

43.358,0

20.688,6

28.727,0

12.854,8

2013

47.480,4

23.153,4

24.727,2

11.473,2

2014

54.241,3

27.268,2

15.925,3

10.908,8

2015

57.428,6

30.707,5

11.957,8

9.308,7

2016

54.598,4

29.478,0

14.860,6

12.257,9

2017

43.575,4

23.183,2

9.242,3

8.358,3

2018

60.958,0

30.859,1

18.978,1

12.856,5

Sursa : INS – EUROSTAT